Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Artikel: Rendahl, P. (2015). Mervärdesskattelagens ändamålsenlighet

Publicerad

Publicerad i Skattenytt, 2015 (9), sidor 648-660.

"Att mervärdesskatten eller momsen är en indirekt skatt som ska belasta konsumtion är vedertaget. Huruvida momsen faktiskt är konstruerad och tillämpas som en sådan skatt kan däremot ifrågasättas då skatten innehåller flera undantag från skatteplikt och reducerade skattesatser. För att undersöka huruvida momsen är en konsumtionsskatt från ett rättsvetenskapligt perspektiv behöver konstruktionen med övervältringsmöjligheter av skattebördan från uppbördsmän till konsument identifieras och utvärderas.
Under april 2015 publicerades en rapport av Svenskt Näringsliv i vilken de resultat som framkommit av en studie som jag har gjort avseende Mervärdesskattelagens ändamålsenlighet presenteras. I rapporten konstateras att momsen är att betrakta som en hybrid av en konsumtionsskatt och en företagsskatt,
dvs. en transaktionsskatt med oklart uttryckta syften som strukturellt belastar såväl konsumtion som företagande."