Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Diagram över kapabilitet och ålder
Länkstig

Allmänhetens tilltro till egna förmågan under pandemin

Publicerad

De flesta svenskar tror att de skulle klara sig utan allvarliga skador om de skulle bli smittade med Covid-19, men äldre och i viss mån även andra utsatta grupper uppvisar inte denna höga kapabilitet.

I SOM-undersökningen om coronaviruset studeras tilltro till den egna förmågan att klara sig utan allvarliga skador vid eventuell coronasmitta. Denna tro på sig själv brukar inom krisforskning kallas för kapabilitet, och bedöms spela stor roll för om och hur man tar till sig information och agerar i samband med kris.

Allmänhetens kapabilitet under coronapandemin

Svenskarnas kapabilitet var vid mättillfället förhållandevis hög. 44 procent av befolkningen hade mycket eller ganska hög tro på sina förmågor att jämföras med de 16 procent som hade låg tilltro.

Äldre, i synnerhet de som är 70+, har tydligt målats ut som en riskgrupp under pandemin. Det är också ålder som spelar störst roll för den självskattade kapabiliteten i undersökningen. I gruppen 65 år och äldre har 27 procent svarat att de har en låg tro på att de skulle klara sig vid smitta. Endast 23 procent har hög kapabilitet. Personer mellan 16-29 har högst tilltro till den egna förmågan och i denna grupp har bara 7 procent låg kapabilitet.

Bild
Diagram över kapabilitet efter ålder

Medicinska och språkliga riskgrupper

Andra grupper som beskrivits som särskilt utsatta är bland annat de med annan bakomliggande sjukdomsproblematik och de som inte kan ta till sig myndighetsinformation på svenska. Undersökningen visar att både gruppen med låg självskattad hälsa och gruppen som är i huvudsak uppvuxna utanför Sverige uppvisar lägre kapabilitet. Dessa faktorer spelar dock inte lika stor roll för kapabiliteten som ålder.

- Det är anmärkningsvärt att egen hälsa alltså har mindre betydelse för kapabilitet än ålder, men det visar också vilket fokus som legat på 70-plussarna hittills under pandemin, säger Gabriella Sandstig, universitetslektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation och en av författarna till rapporten Kapabilitet under en pandemi.

SOM-undersökningen om coronaviruset
  • Undersökningen genomfördes i tre vågor mellan 14 april och 28 juni 2020.
  • Urval: slumpmässigt urval av 6000 personer boende i Sverige i åldrarna 16-85 år.
  • Nettosvarsfrekvensen var 44 procent.
  • Alla resultat presenteras i rapportform på www.gu.se/som/corona