Länkstig

Utveckling av aktörssamverkan kopplat till verktyget TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Trafikverket

Kort beskrivning

Stadens utmaningar är en gemensam uppgift för flera aktörer. Tillgänglighet och trafik är avgörande faktorer för utveckling av hållbara städer. För att nå hållbara lösningar krävs samverkan mellan olika aktörer i staden – myndigheter, kommun, fastighetsägare, handel, besöksnäring, kulturliv och övriga näringslivet. Att samverka är ofta en utmaning, särskilt när aktörer kan ha olika perspektiv,
preferenser och förutsättningar. Med ökad kunskap syftar detta projekt att utveckla en plattform för samverkan och kunskapsöverföring till relevanta aktörer
med direkt eller indirekt intresse i stadens utveckling. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillsammans med Svenska Stadskärnor vill utveckla och hitta
en gemensam plattform för samverkan kring stadens tillgänglighet och trafiklösning. Svenska stadskärnor har tillsammans med medlemmar ur
organisationens forskningsråd initialt medverkat till presentationen av modell för implementering av TRAST i svenska kommuner. En modell som i kommande projekt utgör grund för forskningsarbetet.