Länkstig

Informationssäkerhetskultur i praktiken: Problematik inom visselblåsning, transparens och personlig integritet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Kort beskrivning

Tidigare forskning visar att det finns ett starkt stöd för visselblåsning och meddelarfrihet i Sverige. Samtidigt är attityden till visselblåsning utanför den egna organisationen (dvs. utövande av meddelarfrihet) till största del negativ, och inställning till att integrera visselblåsning som en del av organisationers informationssäkerhetsarbete är ambivalent.

Syfte med denna studie är att undersöka hur visselblåsning uppfattas inom olika organisationer samt hur avvägningar görs mellan informationssäkerhet, transparens och personlig integritet i skapandet av informationssäkerhetskulturer. Vidare kommer studien att analysera utformningen av faktiska visselblåsningsfunktioner.

Deltagare