Länkstig

Neuropsykologi -diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet

Kurs
PZ2201
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som är psykolog och önskar fördjupa din kunskap i diagnostik och testmetodik med inriktning mot klinisk neuropsykologi. Kursen ger dig fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i genomförandet av neuropsykologiska utredningar med inriktning mot vuxna. Kursen kan läsas som en del i specialistutbildningen för psykologer. Detta är dock inget krav för deltagande.

Om utbildningen

Denna kurs handlar om neuropsykologisk utredning och testmetodik. Den vänder sig till dig som är legitimerad psykolog. Kursen bygger på de grundläggande kunskaper som du har förvärvat under ett psykologprogram.

Under kursen fördjupar du din kunskap i de teorier och den praktik som ligger till grund för hur en utredning med vuxna genomförs i verksamheter där neuropsykologiska frågeställningar är aktuella, såsom t ex neurologi, psykiatri och habilitering. Kursen innehåller såväl teoretiskt som praktiskt orienterade moment. Målet är att du skall öka din kunskap kring hur en evidensbaserad neuropsykologisk utredning kan genomföras där såväl kvantitativ testmetodik som kvalitativa metoder kommer att belysas. Under kursen kommer metoder för att kartlägga kognitiva, känslomässiga och beteenderelaterade avvikelser att delges och diskuteras.

Ett praktiskt moment omfattar att planera, genomföra, sammanställa och presentera en neuropsykologisk utredning. Detta moment syftar bland annat till att öka din förmåga att teoretiskt resonera kring och argumentera för de val du gör i förhållande till en utrednings olika moment. Under kursen ges ett utrymme för kollegialt utbyte och reflektion. Efter kursens slut är målet att du skall ha ökat din kunskap kring vetenskapligt förankrad neuropsykologisk utredning och testmetodik och hur denna praktiskt kan tillämpas i olika verksamheter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs legitimation som psykolog. Under kurstiden skall deltagarna genomföra praktiska övningsmoment på hemorten. För detta krävs att deltagaren har en yrkesverksamhet med neuropsykologiska arbetsuppgifter och tillgång till lämpligt testmaterial. Dessutom krävs medgivande från arbetsgivaren att inom ramen för tjänsten få genomföra en utredning. Intyg från arbetsgivaren bifogas ansökan. Vidare krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6. 

Efter studierna

Då du har tillgodogjort dig kursens innehåll skall du ha ökat din kunskap om och förmågan att genomföra vetenskapligt förankrade neuropsykologiska utredningar. Du skall kunna tillämpa denna kunskap i sammanhang där neuropsykologiska frågeställningar aktualiseras.    

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen innehåller såväl teoretiskt som praktiskt orienterade moment. En teoretisk del bygger på föreläsningar och gruppdiskussioner. En praktisk del omfattar att genomföra och presentera en neuropsykologisk utredning. För att underlätta deltagande i kursen kommer föreläsningar främst att ges digitalt. Introduktion och praktiska moment såsom redovisning genomförs dock vid Psykologiska institutionen i Göteborg.