Länkstig

Arbetsterapi - Att möjliggöra delaktighet i ett digitalt samhälle

Kurs
ARB055
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Digitaliseringen i samhället påverkar allt vad vi människor gör i vardagen. För många underlättar och möjliggör digitala produkter och tjänster ett görande, för andra så kan de vara ett hinder att leva ett så aktivt och delaktigt liv som önskas. Det förväntas att alla i samhället har en digital kompetens, människor som inte har detta kan bli marginaliserade och hindrade i att leva sitt liv fullt ut, vilket kan beskrivas som aktivitetsorättvisa.

Kursens mål är att ge en fördjupning i teorier och evidensbaserad kunskap om digital teknik ur ett aktivitetsperspektiv. Studierna i kursen anknyter till ett självvalt verksamhetsfält eller fokusområde som utmynnar i identifiering av riskgrupper och utformning av handlingsplan för att möjliggöra digital delaktighet.

Preliminär schema:

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs arbetsterapeutexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå).

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på distans via digitala verktyg. Undervisningen präglas av interaktivt och studentcentrerat lärande med individuella och gruppbaserade studieuppgifter samt seminarier som huvudsakliga lärandeformer. Föreläsningar ges i första hand som introduktion till studieuppgifter. Studerande genomför studieuppgifter individuellt eller som grupparbete mellan varje kurstillfälle.

Undervisningsspråk: Svenska, kursen eller moment i kursen kan komma att ges på engelska.