Bild
Länkstig

Andraspråksundervisning

Kurs
SSA211
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I kursen presenteras och granskas teoribildningar, forskningstraditioner, metoder och resultat inom det forskningsfält som inriktas på undervisning och lärande i och på ett andraspråk, i klassrummet i olika kontexter och för olika åldrar. Traditioner och modeller för analys av klassrumsinteraktion och för elevers litteracitetsutveckling med praktiska tillämpningar tas upp i kursen. Även grundläggande förutsättningar, frågeställningar och metoder för praxisnära forskning i flerspråkiga undervisningsmiljöer diskuteras. I kursen fokuseras också faktorer relevanta för undervisningens effekt i relation till såväl lärare, elever, aktiviteter som till material och konkreta uppgifter. Här behandlas även aspekter på formell språkinlärning och språkundervisning utifrån ett makt- och dominansperspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med 90 hp, inklusive ett självständigt språkvetenskapligt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, allmän språkvetenskap/lingvistik eller moderna språk med språkvetenskaplig inriktning samt ytterligare 90 hp utöver huvudämnet, eller motsvarande  kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller svenska som andraspråk B/svenska som andraspråk 3 och engelska A/engelska 6.