Länkstig

Andraspråksanvändning i utbildnings- och arbetslivspraktiker

Kurs
SSA212
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I kursen presenteras forskning om vuxnas flerspråkighet och andraspråksanvändning i utbildnings- och arbetslivspraktiker utifrån teoribildningar som dominerar forskningen idag. I kursen behandlas frågor om den vuxna andraspråksanvändarens möjligheter till språkutveckling och socialisering/inkludering genom deltagande i kommunikativa aktiviteter i tal och skrift i olika institutionella verksamheter. Även sociopolitiska frågor om identitet, makt- och dominansperspektiv samt flerspråkiga praktiker belyses genom exempel från studier av tal-i-interaktion i utbildning och i arbetsliv. Frågorna tar sin utgångspunkt såväl i en vidare samhällskontext som i en specifik utbildnings- och yrkeskontext. Dessa kunskaper är användbara för den som i sin yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk, inom skola och utbildning och inom andra samhälleliga förvaltningar och organisationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med 90 hp, inklusive ett självständigt språkvetenskapligt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, allmän språkvetenskap/lingvistik eller moderna språk med språkvetenskaplig inriktning samt ytterligare 90 hp utöver huvudämnet, eller motsvarande  kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller svenska som andraspråk B/svenska som andraspråk 3 och engelska A/engelska 6.