Hoppa till huvudinnehåll
Bild
HOPE projekt illustration av Alice Bontes
Länkstig

Stort behov av personcentrerad nära vård för barn och unga lyfts i statlig utredning

Barn och unga i Sverige får idag en fragmentiserad och ojämlik vård. Enligt en ny rapport från en statlig utredning behöver de i stället en sammanhållen hälsovårdskedja, som sätter dem i centrum. På GPCC pågår ett flertal forskningprojekt för att främja barns delaktighet i vården.

Börja med barnen!

Ett delbetänkande från utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnades den 4 maj till socialminister Lena Hallengren. Titeln på rapporten är Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). Rapporten visar att likt vården i allmänhet är vården som erbjuds barn och unga fragmentiserad och ojämlik. Utredningen betonar att personcentrering och delaktighet är angeläget för barn och unga. Utredare Peter Almgren föreslår ett nationellt hälsovårdsprogram som följer barn och ungas hälsa och utveckling under hela uppväxten.

I Sverige har vart femte barn eller ung person under 18 år en diagnostiserad kronisk sjukdom och utöver det finns barn och unga med andra tillstånd, till exempel smärta, ångest och trötthet. Barns och ungas hälsa, utveckling och välmående är centrala delar för att främja deras hälsa på kort och lång sikt. För att nå dessa mål behöver barns och ungdomars egna röster bli hörda. Delaktighet är centralt i personcentrering, och delaktighet ska ske på barns och ungdomars villkor, säger Stefan Nilsson, forskare på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC).

Forskning pågår med mål att främja barns och ungdomars röster i vården

GPCC har pågående forskning och utveckling vars mål är att främja barns och ungdomars röster i vården. Forskare hos GPCC har utarbetat konkreta arbetssätt för hur barn och ungdomar ska få möjligheter att få sina röster hörda genom personcentrerade stödformer1.

Ett omfattande bildmaterial som stöd i samtal har utvecklats av Gunilla Thunberg och Stefan Nilsson och används redan i vården genom projektet KomHIT. Två pågående studier utvärderar personcentrering inom barn- och ungdomssjukvård. Dels utvärderar projektet HOPE ett arbetssätt inom elevhälsan för att främja ungdomars tillit till sin egen förmåga2 i samband med smärtproblem. Dels har projektet PicPecc nyligen utvecklat ett digitalt stöd som ska främja barns och ungdomars delaktighet i sin symtomlindring3 i samband med sjukdom och behandling. Denna forskning ger stöd åt att förverkliga intentionerna i den aktuella utredningen om nära vård för barn och unga.

Länkar till projekten och vetenskapliga artiklar

Länkar till projekten

KomHIT

HOPE Help Overcoming Pain Early

PicPecc – Pictorial support in person-centred care for children

Vetenskapliga artiklar

1Thunberg G, Johnson E, Bornman J, et al. Being heard – Supporting person-centred communication in paediatric care using augmentative and alternative communication as universal design: A position paper. Nurs Inq. 2021 DOI: 10.1111/nin.12426

2Fors A, Wallbing U, Alfvén G, et al. Effects of a person-centred approach in a school setting for adolescents with chronic pain - The HOPE randomized controlled trial. Eur J Pain 2020 24(8):1598-1608.

3Nilsson S, Wiljén A, Bergquist J, et al. Evaluating pictorial support in person-centred care for children (PicPecc): a protocol for a crossover design study. BMJ Open 2021;0:e042726.