Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sexuella trakasserier på jobbet kan öka risken för suicid

Publicerad

Personer som varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats har mer än fördubblad risk för suicid och över 50 procents högre risk för suicidförsök. Ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor kan konstateras. Det är resultaten av en ny studie, publicerad i British Medical Journal.

Tidigare forskning visar att sexuella trakasserier i arbetet är en riskfaktor för exempelvis stress, sjukskrivning och psykisk ohälsa i form av depression och ångest. Men kunskapen om arbetsrelaterade sexuella trakasserier och självmordsbeteende är väldigt bristfällig. Ny forskning visar nu på ett tydligt samband mellan att ha varit utsatt för sexuella trakasserier från chefer, kollegor eller andra (såsom patienter, kunder, klienter, passagerare, elever) på arbetsplatsen och senare suicidbeteende, i synnerhet suicid.

Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning och fil dr. i sociologi, är en av forskarna bakom studien.

– Frågor om sexuella trakasserier och annan genusbaserad utsatthet i arbetslivet behöver prioriteras tydligare på alla nivåer. Det faktum att vi nu har en första bred empirisk studie på plats som visar stark samvariation mellan suicid och utsatthet för sexuella trakasserier i svenskt arbetsliv ger ytterligare en dimension. Den tydliggör allvaret i de potentiella effekterna av att inte prioritera såväl suicidprevention som systematiskt, förebyggande arbetsmiljöarbete, säger han.

Forskningsstudien baseras på ett jämförelsevis stort material, relativt representativt för den svenska, arbetande befolkningen. Över 80 000 svenskar i arbetsför ålder har besvarat en enkät om huruvida de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året. Enkätsvaren samlades in under perioden 1995 till 2013. Respondenterna följdes sedan upp i genomsnitt 13 år i nationella register. Suicid och suicidförsök identifierades utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

Resultaten tyder på att personer som varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats har mer än fördubblad risk för suicid och över 50 procents högre risk för suicidförsök. Ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor kan konstateras.

Linda Magnusson Hanson är docent vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet och har lett studien. Hon pekar på att interventioner på arbetsplatsen kan verka förebyggande, men också på vikten av mer kunskap om hur arbetsmiljö påverkar förekomsten av sexuella trakasserier.

– Denna forskning ger ökat stöd för att en dålig social arbetsmiljö kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Forskningen tyder på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna bidra till självmordsprevention. Mer kunskap behövs emellertid om vilken typ av organisatorisk och sociala arbetsmiljö som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterade sexuella trakasserier och vi kan inte utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara sambandet, säger hon i ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

Text: Susanna Young Håkansson

Vidare läsning

Artikeln ”Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study” av Linda L Magnusson Hanson, Anna Nyberg, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Fredrik Bondestam, och Ida EH Madsen publicerades i tidskriften British Medical Journal den 2 september 2020. 

Läs även ledaren i British Medical Journal 2 September, Sexual harassment and suicide.