Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En ung man sitter på en bänk med ryggen mot kameran.
Foto: iStock
Länkstig

Nya studier ska förstärka klient- och praktiknära forskning

Publicerad

Är samtalsmattor ett bra stöd i hemtjänsten för att främja delaktigheten bland personer med demenssjukdom? Hur kan insatser förbättras för ungdomar som lämnar samhällsvård? Frågorna undersöks i två nya forskningsprojekt vid institutionen för socialt arbete.

Projekten är två av flera projekt som beviljats forskningsmedel i forskningsrådet FORTE:s utlysning Tillämpad välfärdsforskning 2021. I studien om så kallade SamtalsMattor ska forskarna utvärdera effekten av ett kommunikationsverktyg som beslutsstöd vid behovsbedömning och planering av äldreomsorgsinsatser. Studien leds av Anna Dunér, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, och genomförs tillsammans med Angela Bångsbo och Leif Sandsjö från Högskolan i Borås, samt Tina Olsson, Göteborgs universitet.

Sverige har en åldrande befolkning och allt fler människor med demenssjukdom får vård och omsorg i sitt eget hem. Idag behöver biståndshandläggare och personal i hemtjänsten hantera både val av utförare, insatser och utformningen av hjälpen.

– Personal i äldreomsorgen upplever ofta olika typer av dilemman relaterade till självbestämmande för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Det finns ett behov av någon form av beslutsstöd, säger Anna Dunér.

Bild
Samtalsmattor används i ett samtal.
SamtalsMattor kan användas som ett stöd i samtal för personer med bland annat demenssjukdom.

Genom att använda så kallade SamtalsMattor, där bildsymboler placeras på en textilmatta, skapas nya möjligt för personer med kognitiva svårigheter att uttrycka sina åsikter och behov.  Det bildbaserade kommunikationshjälpmedlet har i brittiska sammanhang visat sig främja inflytande i beslutsfattande för personer med demenssjukdom. I samverkan med äldreomsorgen ska den svenska studien nu utvärdera metodens effekt och implementering i kommuner i Sjuhäradsregionen.

Från placering i social dygnsvård till ett självständigt liv

I studien om övergångsinsatser till ungdomar som lämnar samhällsvård ska Tina Olsson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, undersöka effekten av insatser till ungdomar som lämnar placering i social dygnsvård för ett självständiga liv. Detta tillsammans med Martin Bergström från Lunds universitet och Therése Skoog från Göteborgs universitet.

Till skillnad från andra länder innefattar svensk socialvård insatser före placering - inte vid avslut. Det finns idag inga insatser i Sverige som har empiriskt stöd för att förbättra utfallet för ungdomar i social dygnsvård före eller vid placerings avslut.

– Vi kommer att undersöka effekten av olika insatser och hur förändringsmekanismer relaterar till utfallet, säger Tina Olsson. Vi hoppas på så vis kunna utveckla kunskapen om hur insatser kan designas och implementeras för att förbättra utfallet för ungdomar i samhällsvård. 

AV: JENNY MEYER

Mer om projekten

Projekt: ”Samtalsmattor som stöd för delaktighet vid val och beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer med lätt till måttlig demenssjukdom”
Finansiär: FORTE, 4 600 000 SEK
Projekttid: 2021-2024
Kontakt: Anna Dunér
Läs mer om projektet

Projekt: ”Leaving Care - en jämförelsestudie av implementering, förändringsmekanismer och effekter av övergångsinsatser till ungdomar som lämnar samhällsvård”
Finansiär: FORTE, 6 800 000 SEK
Projekttid: 2021-2025
Kontakt: Tina Olsson
Läs mer om projektet