Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya professorer vid Juridiska institutionen

Publicerad

Lena Gipperth har befordrats till professor i miljörätt och David Langlet är institutionens nya professor i havsförvaltningsrätt.


Gipperth och Langlet kommer att stärka forskningsmiljön Hav och Vatten vid Juridiska institutionen. Till miljön är även två gästprofessorer via Handelshögskolans Visiting Professors Programme knutna - Rosemary Rayfuse, University of New South Wales, Australia (internationell rätt) och Kees Bastmeijer, Tilburg University, Nederländerna (miljörätt)

 

Lena Gipperth, professor i miljörätt
Enligt Lena Gipperth är miljörätt ett dynamiskt rättsområde som inrymmer stora frågor om mänsklighetens överlevnad och välfärd men också mycket juridik där förståelse för detaljerna är avgörande. Det är också ett område där det ställs tydliga krav på förmåga att länka kunskap om rätten till kunskap om ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Gipperth har med tiden kommit att fokusera sin forskning på förvaltning av hav och vatten, inte sällan som exempel på en mer generell frågeställning.

Gipperths inriktning på juridik och hållbar utveckling och framförallt miljöperspektivet, har medfört ett intresse för kopplingen mellan forskning och beslutsfattande (science - policy). Hon har medverkat i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt med tydlig ambition att medverka till bättre kunskapsunderlag för förvaltningen, t.ex. BONUS-projektet CHANGE, www.changeantifouling.com, som syftar till minskad användning av toxiska ämnen i båtbottenfärger för fritidsbåtar i Östersjön samt projektet ZORRO, Zostera restoration – www.gu.se/zorro, om restaurering av ålgräsängar och hållbar förvaltning av grunda kustekosystem, finansierat av FORMAS. Gipperth har också medverkat i många sammanhang där forskare och samhällets intressenter mötts, bl.a. som ledamot av regeringens Miljövårdsberedning (2003-2006), som ensamutredare (SOU 2005:113) och i det vetenskapliga rådet för Baltic Sea 2020 (2006-2007).
Lena Gipperth är också vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet, http://www.havsmiljoinstitutet.se/, samt programchef för forskningsprogrammet SPEQS om systemet med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, www.speqs.se.

David Langlet, professor i havsförvaltningsrättBild borttagen.
David Langlets senare forskning har berört ett stort antal ämnen inom miljörättens, havsrättens och den ekonomiska folkrättens områden. Särskilt intresse har han ägnat åt kemikaliereglering, olika klimatpolitiska åtgärder och energiinfrastruktur, däribland de rättsliga förutsättningarna för geologisk lagring av koldioxid samt energieffektivisering i kommunägda bostadsområden (främst s.k. miljonprogram) och transnationella havsbaserade pipelines. Langlets senaste större projekt handlar om förutsättningarna för säker och långsiktigt hållbar tillgång till uttömliga naturresurser, främst mineraler.

Langlets är huvudförfattare till boken "EU:s miljörätt" (3 uppl., Norstedts Juridik, 2011) och boken David Langlet & Said Mahmoudi, EU Environmental Law and Policy som planeras publiceras av Oxford University Press under våren 2016.

Langlet har deltagit i flera tvär- eller mångvetenskapliga projekt och har bl.a. varit ansvarig för det juridiska perspektivet i projekt avseende regional koldioxidlagring, CCS, och hinder och möjligheter för energieffektivisering i kommunala bostadsområden, http://www.mistraurbanfutures.org/en/project/cluee-collaborative-learning-urban-energy-efficiency.

David Langlet erhöll the Stockholm Centre Oxford Fellowship för 2013/14 och arbetade som forskare vid juridiska fakulteten vid Oxford University och Christ Church College oktober 2013 till september 2014.