Bild
Länkstig

SIPGI – Flyktinginvandring och städer: Sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2024
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Städer är oftast en första kontaktpunkt för nyanlända flyktingar och migranter. En väl fungerande integrationspolitik har därför stor betydelse för migranternas välbefinnande och en hållbar stadsutveckling. Forskningsprogrammet SIPGI har som syfte att bidra med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration.

Bakgrund

Städer är oftast en första kontaktpunkt för nyanlända flyktingar och migranter. En väl fungerande integrationspolitik har därför stor betydelse för migranternas välbefinnande och en hållbar stadsutveckling. Städer som mottar flyktingar och migranter måste arbeta för att säkerställa en långsiktig integration av nya medborgare som annars riskerar att hamna utför samhället - utan tillgång till arbetsmarknaden, bostäder, sjukvård eller utbildning. 

Syfte

Forskningsprogrammet SIPGI ämnar bidra med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration genom att analysera effekterna av olika integrationspolitiska styrningsmodeller och sociala relationer i storstäderna i Sverige, Turkiet och Jordanien. Urvalet av länder och städer i forskningsprogrammet SIPGI bygger på städernas olika politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar i att hantera invandring, samt den gemensamma erfarenheten av stor syrisk flyktinginvandring sedan 2013.

Forskningsprogrammet vill utvidga och stärka kunskapen om integration och social sammanhållning i städerna, förbättra jämförbarheten av insamlad data och öka teoretisk kunskap om politisk styrning och social samanhållning kopplad till flyktingmigration. Programmet vil bidra med ny kunskap om förutsättningarna för att skapa inkluderande städer både på kort och långt sikt.

Programmets omfattande internationella och lokala nätverk möjliggör att sprida forskningsresultat till ett brett nätverk av lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom migrationsområdet, förutom forskarsamhället, till exempel politiker, tjänstemän, civila samhället, flyktingorganisationer och media.

Forskningsfrågor och metoder

  • På vilket sätt varierar integrationspolitiska och sociala institutioner för att hantera flyktinginvandring i de tre städerna?
  • Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas tillgång till social välfärd?
  • Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas integration och relationer till den inhemska befolkningen?

För att besvara forskningsfrågorna använder sig forskningsprogrammet av både kvantitativa (surveys, experiment) och kvalitativa metoder (elitintervjuer och intervjuer med flyktingar, policydokument, fokusgrupper samt etnografiska fältstudier).

Programmet är ett internationellt samarbetsprogram som samlar forskare från Sverige, Turkiet, Jordanien och USA. De deltagande forskarna kommer från olika forskningsdiscipliner (statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, socialantropologi och geografi) med olika metodologiska utgångspunkter (stora N-studier, experimentell forskning, elitundersökningar, etnografisk forskning och VR-teknik) och med stor erfarenhet av att arbeta i olika politiska kontexter i Syrien, Turkiet, Jordanien, Israel och i Sverige.
 

Deltagare