Bild
Länkstig

Förorening av marin miljö

Kurs
BIO027
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11501
Ansökan stängd

Kort om kursen

Denna distanskurs är till för dig som vill få en ökad förståelse för de viktigaste och allvarligaste hoten mot den marina miljön. Vi kommer att ta upp miljöproblem som övergödning, miljögifter, nedskräpning, klimatförändringar, vad som händer när nya arter introduceras i en marin miljö där de inte funnits förut, samt effekter av fisket så som det bedrivs idag.

Om utbildningen

Kursen innehåller fem moment. Inledningsvis ges en översikt över marina ekosystem och hur de fungerar. Efterföljande moment behandlar övergödning, miljögifter, oljeföroreningar, problem i samband med fiske, miljökonsekvenser i samband med avsiktlig eller oavsiktlig introduktion av främmande arter i marin miljö och sannolika effekter av framtida globala klimatförändringar. Avslutningsvis tar vi upp de nationella miljömål och några av de internationella havskonventioner som tagits fram till skydd för marin miljö.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen omfattar deltentamina på de olika kursavsnitten med regelbundna inläsningsperioder under terminen samt ett obligatoriskt deltagande i ett fältmoment under ett veckoslut vid Tjärnö marina laboratorium. Om du inte kan delta i fältmomentet får du istället skriva en kortare uppsats inom ett förutbestämt område.

Lokaler

Våra marina forskningsstationer

Läs mer om lokaler