Länkstig

Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker

Kurs
YHY100
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap för att täcka behov som finns inom svenskt arbetsliv rörande kemisk, fysikalisk och biologisk exponerings- och riskbedömning.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap för att täcka behov som finns inom svenskt arbetsliv rörande kemisk, fysikalisk och biologisk exponerings- och riskbedömning.

Du kommer att lära dig olika yrkeshygieniska strategier, undersöka de vanligaste metoderna för att mäta kemisk och fysikalisk exponering och lära dig att bedöma risker genom att praktiskt analysera och tolka mätdata. Du kommer att bli bekant med lagar och föreskrifter rörande kemiska, fysikaliska och biologiska exponeringar. På kursen diskuterar vi också preventiva åtgärder och lär oss metoder för övervakning. Under kursens gång kommer du vidare att få kunskap om verksamma myndigheter och organisationer inom arbetsmiljö och omgivningsmiljö, om rikt- och gränsvärden och övergripande principer för nationell och internationell reglering.

Kursen är planerad för att kunna fungera även för dig som arbetar, då den huvudsakligen kommer att ges på distans två halvdagar i veckan där vi arbetar med seminarier, föreläsningar och praktiska övningar. Mellan dessa tillfällen studerar du hemmavid med olika uppgifter, enskilt eller i grupp. Det kommer att vara tre obligatoriska heldagar på plats i Göteborg med laborationer och fältstudier på arbetsplatser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande inom områdena medicinsk vetenskap, hälsovetenskap, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap eller högskoleingenjörsexamen. Examen måste innehålla eller kompletteras med minst 5 hp i matematik eller statistik.