Bild
Klassrum
Länkstig

Experter: Konflikter, kränkande behandling och våld i skolan

Tisdagen den 19 maj 2021 presenterade regeringen innehållet i en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero. Vid Göteborgs universitets finns det forskning om just detta.

Trakasserier, kränkningar och våld i skolan

Skolan är en plats där unga tillbringar en stor del av sin tid och skolan är också en av de vanligaste platserna där unga riskerar att bli utsatta för brott. Brottsutsatthet bland unga sker i ungefär lika stor utsträckning oberoende av kön, men vilken typ av brott som unga utsätts för skiljer sig däremot åt mellan könen. Bland flickor är det vanligast att blir utsatt för stöldbrott och sexualbrott, medan det bland pojkar är vanligast att utsättas för stöldbrott och misshandel. Hur olika former av utsatthet påverkar elevers skolvardag samt vilket stöd de får från skolan och klasskamrater varierar mellan skolor. Ylva Odenbring är bland annat författare till boken Hot och våld i skolvardagen. Att förstå och hjälpa utsatta elever (Natur och Kultur 2019).
Ylva Odenbring, professor i pedagogik, telefon: 076–618 2840, e-post: ylva.odenbring@gu.se

Så hanterar lärare konflikter i skolan

Lärare hanterar dagligen konflikter med och mellan elever. Ilse Hakvoort har under lång tid forskat om hur lärare uppfattar och hanterar alla sorters konfliktsituationer, från störande moment till fullskaliga bråk, samt hur konflikter kan omvandlas till lärande situationer. Hon har bland annat skrivit boken Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus (2019).
Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, telefon 031–786 24 85, e-post ilse.hakvoort@ped.gu.se

Hur hanterar skolpersonal trakasserier, hot och våld?

Enligt de uppskattningar som har gjorts har våldet i skolan inte ökat. Däremot har antalet polisanmälningar gått upp. I forskningsprojektet Brottsplats skolan har skolforskare undersökt vilka reella möjligheter skolpersonal har att ingripa när det sker brottsliga handlingar på skolan, hur skolpersonal agerar och varför personal på vissa skolor väljer att polisanmäla medan man på andra inte gör.
Johannes Lunneblad, professor i pedagogik, telefon: 031–786 2058, e-post: johannes.lunneblad@ped.gu.se