Bild
Foto av en husfasad med tre religiösa symboler
Foto: Noah Holm - unsplash
Länkstig

Världsreligioner och religionsfrihet i Sverige

Publicerad

Svenskarna har en stabilt negativ inställning till islam men har fått en alltmer positiv inställning till judendomen under senaste decenniet. Stödet för invandrares religionsfrihet ökar men 50 procent anser att religionsfriheten är hotad i Sverige idag.

Frågor om religion är regelbundet återkommande delar av den nationella SOM-undersökningen. De senaste resultaten visar att 53 procent av de svarande främst identifierar sig som kristna (protestanter, katoliker eller ortodoxa) medan 44 procent betecknar sig som agnostiker eller anger någon annan religiös identitet. Idag publiceras en ny studie kring religiositet och inställning till religioner i Sverige.

Negativ inställning till islam

Islam är den mest omdebatterade av världsreligionerna i Sverige. Samtidigt är muslimer idag den största religiösa minoritetsgruppen i landet. Övergripande är islam den religion som sedan mätningen startade år 2005 värderats mest negativt. I den senaste mätningen är det fler än någonsin, 57 procent, som har en negativ inställning till islam och endast 8 procent som har en positiv inställning.

Judendom har i kontrast till islam värderats allt mindre negativt sedan 2011. I senaste mätningen hade nästan lika många svenskar en positiv som en negativ inställning till judendomen, 20 procent är positiva och 24 procent negativa. År 2011 var 34 procent negativt inställda till judendomen.

Den religion svenskarna har mest positiv inställning till är kristendomen där 46 procent är positiva men här ses en tydlig ökning i andelen negativa sedan 2005, från 9 till 16 procent. Även för buddhismen är det fler svenskar som har en positiv än en negativ inställning.

Linjediagram med tre linjer. Mest negativt kring islam

Undersökningsresultaten bekräftar att synen på islam är den mest polariserande, där man blir alltmer negativ ju längre till höger man står politiskt. 86 procent av de sverigedemokratiska sympatisörerna har en negativ inställning till islam. Judendomen var vid frågetillfället inte alls lika polariserande med som mest nio procentenheters skillnad mellan grupperna. Mest negativa till judendom är återigen sverigedemokrater, minst negativa är socialdemokrater.

Stapeldiagram över andelen negativa per religion och parti

Synen på invandrares religionsfrihet

Stödet för invandrares religionsfrihet har ökat och når nu samma nivå som hösten 2015, vilket är den högsta hittills uppmätta. 35 procent anser att det är helt riktigt att invandrare fritt ska kunna utöva sin religion i Sverige. Muslimer och agnostiker är de religiösa grupper som är mest generösa kring invandrares religionsfrihet, mest restriktiva kring religionsfrihet är katoliker.

Därtill håller 50 procent av svenskarna helt eller delvis med om att religionsfrihetens ställning i Sverige är hotad. Detta är en ökning från 42 procent sedan 2017 då frågan ställdes senast. De som själva tillhör en religiös minoritet anser i högre utsträckning att religionsfriheten är hotad.

Stapeldiagram över religionsfrihet och dess ställning uppdelat på parti

Politiskt är det sympatisörer till Sverigedemokraterna som i högst utsträckning anser att religionsfriheten är hotad. Samtidigt visar undersökningen att sverigedemokrater är den grupp som i lägst utsträckning tycker att invandrare fritt ska få utöva sin religion i Sverige, endast 14 procent anser detta.

Läs hela studien i Alla är inte lika: Attityder till invandring, religion och religionsfrihet av Marie Demker.

Mer information
  • Kapitlet ”Alla är inte lika: Attityder till invandring, religion och religionsfrihet” är hämtat från SOM-institutets kommande forskarantologi Inferno.
  • Frågorna ställdes i den nationella SOM-undersökningen hösten och vintern 2023. Studien innehåller även data från tidigare nationella SOM-undersökningar.
  • Undersökningen 2023 gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige. Nettosvarsfrekvensen var 48 procent.