Länkstig

Tidplanen för Handelshögskolans nya byggnad förlängs

Publicerad

Akademiska Hus har varslat om att tidplanen för projektet med en ny byggnad för Handelshögskolan kan komma att bli förlängd med upp till ett år. Det innebär att den planerade inflyttningen i sådant fall flyttas fram till sommaren 2025 mot tidigare sommaren 2024.

Anledningen till förseningen är att arbetet med den integrerade uppgången till Västlänken station Haga kommer att bli mer omfattande än vad Trafikverket kunnat förutse.

I Länsstyrelsens miljödom från 2018 ställs krav på Trafikverkets byggnation av projekt Västlänken. Dessa handlar bland annat om hur Trafikverket får utföra grundvattenpåverkande arbeten. För Västlänken deletapp Haga är kraven i miljödomen på att förhindra inläckage extra höga, vilket i sin tur ställer särskilda krav på täthet på arbeten under marknivå.

Mer detaljerad kunskap

Detaljprojekteringen påbörjades för ett år sedan och sedan dess har Trafikverket utfört flera tester i området. Genom olika geotekniska undersökningar har man fått en mer detaljerad bild av hur de olika jordlagren ser ut. Trafikverket har modellerat grundvattenrörelser i området för att se hur de påverkas i olika scenarier. I och med detta har Trafikverket fått bättre kunskap om de lösningar som krävs för att få en tät spontlösning.

Markarbeten tar längre tid

Analysen visar bland annat att arbetet med sponten, som ska se till att grundvattennivån skyddas, kommer att ta längre tid än vad Trafikverket och entreprenören Serneke kunnat förutse. Det betyder att de markarbeten som påbörjades under sommaren 2020 kommer att ta längre tid än vad man trodde för ett år sedan. Dessa arbeten beräknas nu enligt den förlängda tidplanen att pågå till våren 2022. Detta medför också att inflyttningen i Handelshögskolans nya byggnad kan komma att skjutas fram cirka ett år.

Tittar på åtgärder

Trafikverket och Akademiska Hus tittar just nu på vilka förutsättningar och möjligheter det finns för att kunna hämta hem delar av förseningen. Analysen av vilka åtgärder som är möjliga att genomföra och vad det innebär för projektets tidplan beräknas vara klar i början på 2021. Kostnaderna för åtgärderna för att hämta hem förseningen kommer att belasta Trafikverket.

Från Handelshögskolans sida tycker vi givetvis att förseningen är olycklig, men vi förstår att detta är en komplex process där alla parametrar inte går att förutse. Nu behöver vi göra vår egen analys av vilka effekter detta får för vår verksamhet. Inte minst kommer arbetsmiljön för våra studenter och anställda att påverkas negativt under en längre tid. Vidare betyder denna förändring att vi får vänta ytterligare ett år på att kunna flytta in i nya lokaler, vilket givetvis hämmar utvecklingen av vår verksamhet, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.