Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter avtackades i aulan

Publicerad

De studenter som nu avslutar sina kandidat- och masterprogram i offentlig förvaltning avtackades med en högtidlig avslutning i aulan i Vasaparken idag.

Anhöriga fotograferar studenterna som just avslutat sina program vid Förvaltningshögskolan

Gregg Bucken-KnappHögtiden inleddes med tal av proprefekt Malgorzata Eriksson i en nästan fullsatt aula. Tal hölls också av Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun samt ordförande i Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning. Därefter delades det ut blommor och diplom, och tre stycken studentuppsatser fick pris för utmärkt examensarbete (se nedan) utdelade av Förvaltningshögskolans Gregg Bucken-Knapp (bild till höger). Mellan varje programpunkt sjöng Göteborgs Akademiska Kammarkör, och tillställningen avslutades med fotografering och mingel.

Utmärkta examensarbeten:


DEMOKRATI & EKONOMISK OJÄMLIKHET
En systematisk litteraturstudie beträffande sambandet mellan demokrati och inkomstskillnader
Madelén Andersson, kandidatuppsats
Motivering:
"Uppsatsen bygger på en ambitiös och mycket väl genomförd strukturerad litteraturstudie vars syfte är att förklara variation i forskningsresultat och slutsatser om sambandet mellan demokrati och ekonomisk jämlikhet. Författaren visar prov på metodmedvetenhet, analytisk förmåga och självständighet i såväl genomförande som förhållningssätt. En mycket välförtjänt pristagare som också försvarade sin uppsats på ett övertygande vis!"


SAMMA FLYKTINGKRIS – OLIKA MIGRATIONSPOLITIK?
En jämförande studie kring hur den svenska regeringen legitimerat beslutet om permanenta uppehållstillstånd för syrier 2013 och lagen om tillfälliga uppehållstillstånd 2015/16
Josefine Johansson och Josefine Lönnroth, kandidatuppsats
Motivering:
"Uppsatsen är en analys av vilka legitimeringsstrategier som respektive regering använde vid beslut om uppehållstillstånd 2013 respektive 2015. Arbetet är väl genomfört med tydlig problemställning och teoretiskt väl förankrade frågeställningar. Författarna uppvisar mycket god analytisk förmåga och uppsatsen är välskriven."


REVISIONSKVALITET OCH FÖLJSAMHET MOT REDOVISNINGSREGLERING
En ansats till en förfinad studie av revisionskvalitet i svensk kommunal sektor
Magnus Thor, masteruppsats
Motivering:
"Under de senaste decennierna har många utvecklade övergått från en redovisning baserade på klassmässiga grunder till en redovisning som baseras på bokföringsmässiga grunder. Med dessa reformer har också följt att regleringen kring den finansiella redovisningen kraftigt ökat i omfattning och detaljeringsgrad. I Sverige, likväl som i många andra länder, finns det dock fortfarande ett betydande gap mellan regleringen i form av lagstiftning och kompletterande normgivning (de jure-harmonisering) och redovisningspraxis (de facto-harmonisering).
I sin uppsats adresserar Magnus Thor frågan om revisionen påverkar kommunernas följsamhet mot redovisningsregleringen. Han har läst in sig på detta område och då identifierat vissa begräsningar i tidigare litteratur. Med avstamp i dessa begränsningar har en mycket gedigen kvantitativ studie designats och genomförts, där bland annat ett betydande arbete utgjorts av att samla in uppgifter från kommunernas revisionsrapporter för att kunna kontrollera för omständigheter som inte beaktats tidigare. Vidare går han ett steg längre än vad som tidigare gjorts då han inte endast undersöker variationer mellan de fyra revisionsbyråerna som utför yrkesrevisionen i kommunsektorn, utan även analyserar variationer som finns mellan de kontor som finns inom en byrå. Sammantaget utgör Magnus ett exempel på en utmärkt kvantitativ studie inom det förvaltningsekonomiska området."
 
Förvaltningshögskolans studenter får blommor och diplom vid examensceremonin.