Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Remissvar från JMG till regeringen om skydd för tryck- och yttrandefriheten

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) har lämnat ett remissyttrande till regeringen över betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45).

Inledningsvis konstaterar JMG följande i sitt yttrande till regeringen:

  • ­Det är principiellt problematiskt att lagstiftningen fortlöpande måste anpassas till teknikens utveckling… Bilden blir att yttrandefrihet främst handlar om att hantera teknik snarare än yttranden.
  • Ett ytterligare problem är att behovet av ändringar även riskerar att öppna för påverkan från tidsandan eller att lagstiftningen inte hinner med i teknikutvecklingen.
  • Enligt vår bedömning äventyrar återkommande detaljändringar Tryckfrihetsförordningens och Yttrandefrihetslagens ställning som grundlagar.

Vidare yttrar sig institutionen om bland annat:

  • Grundlagsskyddet för vissa sändningar av program via satellit och webbsändningar
  • Public service och sändningar över internet
  • Oberoendet hos public service

Remissvaret har skrivits av professorerna Ulla Carlsson och Lennart Weibull som avslutningsvis uppmanar regeringen att:

” … initiera en översyn av yttrandefrihetslagstiftningen med uppgift att utarbeta förslag till en kraftfull och hållbar grundlagsskyddad yttrande- och tryckfrihet som utan förbehåll tar sin utgångspunkt i övergripande principer för yttrandefrihet”.

Mer information

Läs samtliga remissvar och information om utredningen SOU 2020:45 på regeringens webbplats