Hoppa till huvudinnehåll
Bild
bild - svensk kolonial rättshistoria collage
Länkstig

Miljoner till forskning om svensk kolonial rättshistoria och dagens Kongo (DRC)

Publicerad

Projektet “The Past as Present: Contemporary Legal Fragmentation and The Mission Covenant Church of Sweden as a Rule of Law Actor in Congo 1881–1961” som leds av Matilda Arvidsson, forskare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har beviljats 5,9 miljoner från Vetenskapsrådet.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Simon Larsson, forskare från GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Britta Sjöstedt, lektor vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 

Stort grattis Matilda! Vad kommer ni att studera i projektet?

Vi kommer att studera det omfattande arkiv som Svenska Missionsförbundets missionärer i Demokratiska Republiken (DR) Kongo, 1881–1961, efterlämnade och som nu finns i Riksarkivet i Stockholm. Det är flera hyllkilometer med dokument som väntar på oss! Svenskarna, som reste till DR Kongo för att ”kristna” befolkningen där, tog både avsiktligt och oavsiktligt med sig idéer och praktiker om rätten, rättsliga institutioner och rättsstatsideal. Genom sina brev, dagböcker, rapporter och foton dokumenterade de samtida rättsliga och normativa strukturer som existerade innan och samtidigt som den Belgiska kolonialmakten. De beskrev också den roll som de själva spelade i att skapa, upprätthålla, men också genom att motarbeta rättsliga idéer, normer och strukturer i sin verksamhet i DR Kongo. Simon Larsson, som är socialantropolog, är expert på det material vi kommer att studera. Tillsammans kommer han och jag att fokusera på att lyfta fram de rättsliga aspekterna av materialet för att identifiera de rättsliga principer, normer och strukturer som svenskarna introducerade i DR Kongo. Tillsammans med Britta Sjöstedt, som är expert på rättslig fragmentering och fredsinitiativ i nutida DR Kongo, kommer vi sedan att analysera på vilket sätt som dagens situation i DR Kongo kan bättre förstås.

Hur kom idén till projektet upp?

Simon Larsson och jag möttes på ett forskarseminarium, 2018, på Handelshögskolan och fann omedelbart gemensamma referenspunkter i vår respektive forskning. Vi är båda uppvuxna inom de svenska frikyrko- och missionsrörelserna och har bott och arbetat i samt forskat om rätt och samhällsbygge i Afrika. Simon introducerade mig till Svenska Missionskyrkans arkiv. Det är ett världsunikt arkiv – vad vi vet är detta det mest omfattande och mest välbevarade arkivet från den förkoloniala och koloniala tiden från det område som idag är DR Kongo. Britta Sjöstedt har länge arbetat med fredsbevarande projekt och rättslig fragmentering i DR Kongo, där hon också har gjort omfattande fältstudier. När vi – redan 2018 – kontaktade Britta med frågan om att inleda ett samarbete kring det blivande projektet tackade hon genast ja. Hennes forskning sätter det historiska materialet och frågeställningarna i ett samtida perspektiv. Som forskargrupp kompletterar vi varandra med olika expertkunskaper och forskningserfarenheter som vi hoppas kan bidra till spännande och användbara forskningsresultat från vårt projekt.

Hur kommer resultaten att kunna användas?

Målet är att dels bidra till att lyfta fram en tidigare relativt okänd svensk kolonial rättshistoria i ett globalt perspektiv och att dels bidra till en historiskt grundad förståelse av rättslig fragmentering och fredsskapande i dagens DR Kongo. På ett övergripande plan är målet att vi ska kunna använda oss av historien för att skapa nya förutsättningar för att bygga fredliga och stabila samhällen. Därav titeln: ”Dåtid som samtid”. Vi vill kunna föra fram historiska samband och fakta i ljuset för att på så sätt bättre kunna förstå och möta de utmaningar som finns i vår samtid.

 Matilda Arvidsson (https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/matildaarvidsson ) är juris doktor i internationell rätt och är verksam som forskare vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Hon forskar interdisciplinärt inom rättsfilosofi och rättshistoria, internationell rätt, migrationsrätt, AI och rätten, samt om hur framtidens lagar kan reglera interaktionen mellan människa, djur, natur och teknik.

Simon Larsson (https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/simonlarsson), filosofie doktor i socialantropologi, har tidigare forskat om Svenska Missionsförbundets verksamhet i Kongo i sin avhandling – Att skapa ett samhälle vid tidens slut (2016?). Han är verksam vid GRI, vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, där han arbetar i ett forskningsprojekt om autonoma och intelligenta maskiner inom fordonsindustrin, samt ett forskningsprojekt om AI till havs.

Britta Sjöstedt (https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/britta-sjoestedt(16aca834-ef30-4651-908b-5958b953d6eb).html), är juris doktor i internationell rätt och verksam som lektor i miljörätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hon forskar om miljöskydd, fredsbyggande och internationell rätt.