Länkstig

Inga ökande skillnader mellan stad och landsbygd

Publicerad

Trots att erfarenheter från bland annat USA, Frankrike och Storbritannien pekar på ökade motsättningar och växande politisk polarisering mellan boende i städer och boende på landsbygden, visar två nya publikationer från SOM-institutet att detta inte verkar vara fallet för Sverige. Det finns en del skillnader både vad gäller demografi och åsikter mellan stadsbor och personer på landsbygden, men dessa skillnader är i de flesta fall väldigt stabila över tid.
 

 

Vägskäl på landsbygden. Foto: Ellika Henriksson

Landsbygden slår tillbaka?
Idag släpper vi en förhandspublicering av ett bokkapitel från vår kommande forskarantologi Regntunga skyar. Kapitlet tar avstamp i rörelserna kring Trump, Brexit och Le Pen samt diskussioner om svensk glesbygdsavfolkning och bristande kommunal service, och studerar vad som skiljer stad från land i Sverige idag. För att göra detta använder författarna Erlingsson, Oscarsson och Öhrvall data från 2019 års nationella SOM-undersökning tillsammans med en kommunindelning från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Kapitlet fokuserar på 2019 års mätresultat men innehåller även jämförelser bakåt i tiden.

Resultaten pekar inte på någon växande polarisering, men på några områden återfinns åsiktsskillnader. Framförallt visar landsbygdsborna 2019 ett högre missnöje med den svenska demokratin och våra politiker - ett resultat som går i linje med forskning från bland annat USA. De svenska landsbygdsbornas missnöje är dock inte större än det var i slutet av nittiotalet.

Vidare visar boende på landsbygden inte någon lägre tillit till sina medmänniskor, och trots debatt om brist på service syns inget högre missnöje med avseende på varken sjukvård eller polis. Det är tydligt att Sverigedemokraterna på senare tid vuxit något mer på landsbygden än i städerna, men på en övergripande nivå har stad och landsbygd faktiskt närmat sig varandra politiskt.

Läs kapitlet Landsbygden slår tillbaka?

Ökad polarisering mellan landsbygd och storstad
Som ett komplement till det förhandspublicerade bokkapitlet släpps även en rapport som sammanfattar ytterligare en kartläggning av hur stad-land-skillnaderna sett ut över tid i de nationella SOM-undersökningarna. Ylva Larsson, Per Hedberg och Sören Holmberg har använt sig av undersökningsfrågan om var man bor, och jämför den grupp som svarat att de bor på landsbygd med de som svarat att de bor i någon av våra svenska storstäder Stockholm, Göteborg eller Malmö. Med detta som bakgrund undersöks 18 variabler över tid, bland annat hälsa, ekonomi, internetanvändning, oro för klimatförändringar och inställning till flyktingmottagning.

Att tala om en ökad polarisering är en effektsökande överdrift.

 

De sammantagna resultaten visar att det absolut finns skillnader mellan storstads- och landsbygdsbor, men att dessa skillnader väldigt sällan blivit större under de senaste 20-30 åren utan är nästan anmärkningsvärt stabila över tid. Att tala om en ökad polarisering mellan landsbygd och storstad ses som en effektsökande överdrift.

Läs rapporten Ökad polarisering mellan landsbygd och storstad 1986–2019?