Bild
Logotyp för Kungliga biblioteket
Länkstig

GPS400-föreståndare blir GU:s representant i Kungliga bibliotekets forskningsråd

Mats Jönsson, föreståndare för GPS400 och professor i filmvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, har blivit invald som GU:s representant i KB:s forskningsråd för en mandatperiod på tre år med möjlighet till omval.

På frågan om hur han kommer agera inom rådet svarar Jönsson: – Det ska bli väldigt intressant och utmanande att tillsammans med kolleger från övriga Sverige bidra till att öka kunskapen om och användningen av KB:s omfattande material, ett material som vi redan arbetar mycket med inom GPS400. För egen del kommer jag huvudsakligen rikta in mig på att ytterligare förbättra tillgängliggörandet av KB:s audiovisuella samlingar och därtill kopplade metadata, vilket bland annat inbegriper infrastrukturella, juridiska och tekniska frågor med hög relevans för den typ av samverkande forskning GPS400 bedriver tillsammans med lokala och regionala aktörer. 

Forskningsrådet är ett strategiskt rådgivande organ för Kungliga biblioteket i forskningsrelaterade frågor och fungerar som en länk mellan KB och forskarsamhället. Rådet bistår KB med omvärldsanalys avseende centrala utvecklingsområden i syfte att säkerställa att forskningsstödjande verksamhet och samlingar uppfyller forskarsamhällets aktuella och framtida behov på nationell nivå. Genom att bistå KB:s arbete med att skapa en öppen och effektiv forskningsinfrastruktur för hela landet har rådet en viktig roll i främjandet av den svenska forskningens kvalitet. Från och med 2022 består KB:s forskningsråd av följande ledamöter:

Klara Arnberg (Stockholms universitet)

Jenny Beckman (Uppsala universitet)

Henrik Bohlin (Södertörns högskola)

Jacob Habinek (Linköpings universitet)

Isak Hammar (Lunds universitet)

Mats Jönsson (Göteborgs universitet)

Olof Karsvall (Riksarkivet)

Inger Mattsson (Riksantikvarieämbetet)

Julia Pennlert (Högskolan i Borås)

Josefin Rönnbäck (Luleå tekniska universitet)

Sara Stymne (Uppsala universitet)

Andreas Voyer (Stockholms universitet)

Forskarrådet

Forskarrådets uppgift är att fånga upp aktuella och framtida forskningsrelaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Frågor som lyfts kan sedan ligga till grund för vidare beslut och prioriteringar i KB:s verksamhet.

Gruppen ska även vara referensgrupp i nationella utvecklingsprojekt som har forskare som primär målgrupp och ge råd om hur KB ska öka kunskapen om samlingarna exempelvis genom publicering och olika evenemang.

 

Kungliga bibliotekets samverkansgrupper