Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskarutbildning i konst- och bildvetenskap håller hög kvalitet

Publicerad

Forskarutbildningen i konst- och bildvetenskap är den första av Göteborgs universitets forskarutbildningar som utvärderats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ 2017. Bedömningen som UKÄ gjort är att forskarutbildningen håller hög kvalitet och bedömargruppen lyfter särskilt fram flera goda exempel.

UKÄ ska granska ungefär en tredjedel, drygt 100, av alla forskarutbildningar i Sverige. Av Göteborgs universitets och Humanistiska fakultetens forskarutbildningar är konst- och bildvetenskap först ut att utvärderas.

Syftet med utvärderingarna är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna. UKÄ:s utvärderingar av utbildning på forskarnivå utgår från forskarutbildningen som helhet, vilket innefattar såväl avhandlingsarbete som kursverksamhet och andra delar.

Extern utvärdering nyttigt

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande och anser att underlagen sammantaget visar att utbildningen håller hög kvalitet.

– Att bli utsatt för en extern utvärdering innebär att få en nyttig blick på den verksamhet som bedrivs och på detta sätt blir både styrkor och svagheter i utbildningen synliga. Framför allt syns behovet av samverkan för att kunna möta den utmaning som en sjunkande antagning till forskarutbildningen kommer att innebära, säger Göran Larsson, prodekan och ansvarig för frågor om utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

– Samtidigt är det viktigt att lyfta fram styrkor och betona det som fungerar väl i utbildningen. UKÄ:s externa utvärdering har gett perspektiv och insikter som är relevanta för både institutionen och fakulteten.

Olika aspekter och perspektiv

UKÄ:s utvärderingar utgår från olika aspektområden, aspekter och perspektiv. De aspektområden som bedömargruppen tittat på är:

  • Miljö, resurser och område
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Uppföljning, åtgärder och återkoppling


De perspektiv som också ingår i utvärderingen är:

  • Arbetslivets perspektiv
  • Doktoranders perspektiv
  • Jämställdhetsperspektiv

Miljö, resurser och område

Bedömargruppen anser att doktorandprojekten skulle vinna på att definieras utförligare i termer av hur detta skiljer sig från omgivande ämnen. Utbildningen är i huvudsak tvärdisciplinär, vilket återspeglas i den breda lärarkompetensen och handledarkompetensen bedöms vara tillräcklig men i och med att doktorandprojekten är så olika anser dock UKÄ att behovet av kompletterande handledarkompetens tycks vara stort.

Att kursdelen i institutionens forskarutbildningsämnen delvis samordnats, vilket skapar möjlighet för doktoranderna att vara del av en större forskningsmiljö, ses som en positiv åtgärd som stärker miljön. Kvaliteten i nätverken förefaller vara säkerställd och nätverken stadda i god utveckling, men ett utvecklingsområde som identifierats är att arbeta för ökade kontakter utanför Norden.

Utformning, genomförande och resultat

UKÄ ser styrkor i den struktur som det elektroniska systemet för individuella studieplaner skapat, den uppföljning och kompetensutveckling som handledarkollegiets inrättande möjliggjort, de initiativ till kvalitetshöjande åtgärder som doktorandrådet kan ta och det planerade införandet av halvtidsseminarium med extern opponent. Som ett gott exempel vill bedömargruppen framhålla inrättandet av doktorandexaminatorns funktion.

Inom detta aspektområde ser bedömargruppen utvecklingsområden i hur kursdelen stödjer inhämtandet av breda ämneskunskaper och hur avhandlingskapitlen kan granskas i en ämnesspecifikt kvalificerad seminarieform.

Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Bedömargruppen konstaterar att Göteborgs universitet har genomfört och planerar uppföljningar och åtgärder på en ambitiös nivå, vilka berör sådant som är av relevans för flera olika aspekter och perspektiv.

Ett utvecklingsområde har dock pekats ut vad beträffar arbetslivets perspektiv, gällande uppföljning av förekomsten av karriärförberedande inslag som gäller arbetslivet utanför högskolevärlden, vilket också har efterlysts i doktorandernas återkoppling till institutionen.

Arbetslivets och doktoranders perspektiv, samt jämställdhetsperspektiv

När det gäller doktorandernas perspektiv vill bedömargruppen särskilt lyfta doktorandrådet som ett gott exempel. Angående jämställdhetsperspektivet konstateras att ämnet länge haft en könsmässig snedfördelning på alla nivåer (fler kvinnor) men att ett arbete pågår med målet att låta ett medvetet jämställdhetsperspektiv genomsyra forskarutbildningen i stort.