Länkstig

Nätjournal med patientåtkomst: hur påverkas läkarnas yrkesutövning, profession och patientrelation

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 400 000
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Det finns stora förhoppningar om att digitaliseringen av arbetslivet ska leda till en rad positiva konsekvenser för samhället och inte minst inom den offentliga sektorn. Den av regeringen tillsatta Digitaliseringskommissionen har exempelvis hävdat att den pågående digitaliseringen kommer att medföra en mer effektiv offentlig sektor, leda till bättre välfärdstjänster, underlätta kontroll, ökad insyn och göra medborgares mer delaktiga. Politiska löften om mer transparens, tillsyn och deltagande har dock också setts som en del av ett ökat ifrågasättande av det professionella omdömet vilket skapat spänningar bland de yrkesgrupper som förväntas öppna upp sina professionella domäner.

För att studera sådana spänningar undersöker projektet hur en av de mest klassiska professionerna – läkarna – har bemött det nationella införandet av möjligheten för patienter att ta del av sin journalinformation via nätet. Från politiskt håll har det här beskrivits om en naturlig utveckling där nya tekniska möjligheter har skapat förutsättningar för att förenkla medborgares access till personlig hälsoinformation. Bland läkare har dock patienters förenklade access till journalinformation skapat ambivalens. Läkare har till exempel anfört att journalen är ett arbetsverktyg förbehållet de medicinska professionerna och utryckt en oro för att deras journalföring kommer att bli mer försiktig och tillbakahållen när de vet att patienter enkelt kan läsa journalinformation och att en sådan utveckling hotar patientsäkerheten.

Följande forskningsfrågor guidar studien:

  1. Hur upplever läkare att patienters access till journalen via nätet har påverkat deras journalföring och patientrelation?
  2. Vilka strategier använder läkare i relation till journalen via nätet för att konstruera och upprätthålla professionens gränser – dess autonomi, kunskapssystem och praktik?
  3. Vilka konsekvenser kan läkares förhållande till journalen via nätet få för patienter, läkares kontroll över sin professionella praktik och för professionens utveckling?

Projektet bidrar med kunskap om hur arbetslivets digitalisering kan påverka professionsidentiteter. Projektet bidrar vidare till en djupare förståelse för varför digitaliseringen av vården har visat sig vara en utmaning och vad det är som leder till spänningar mellan politikers ambitioner, patienters önskningar och läkares professionsidentitet.