Länkstig

Marknads- och demokratidriven yttrandefrihet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Juridiska institutionen

Kort beskrivning

Gynnas demokratin och det fria ordet av ett stärkt grundlagsskydd för kommersiella meddelanden eller inte? Svaret är inte givet. Frågan har knappt berörts i svensk rättsvetenskap.

Kommersiella meddelandens rättsliga status som skyddsvärda yttranden är omdebatterad. Krav på ett utökat skydd för dessa har delvis tillgodosetts i flera rättsordningar runt om i världen. Begreppen marknadsdriven och demokratidriven yttrandefrihet används för att studera och analysera olika ibland motstridiga anspråk på yttrandefriheten.

Den centrala frågeställningen i projektet är om demokratin och det fria ordet gynnas av ett stärkt grundlagsskydd för kommersiella meddelanden eller inte. Svaret är inte givet. Frågan har knappt berörts i svensk rättsvetenskap.

I detta projekt undersöks de rättsliga förändringar som sker i Sverige, EU och USA och konsekvenser av dessa förändringar tillsammans med mediernas ökade beroende av annonsintäkter. Exempel på rättsliga förändringar är att reglerna för reklam i TV inom EU uppmjukats och att kommersiella yttrande fått ett förstärkt skydd i den amerikanska konstitutionen. I svensk grundlag har kommersiella yttranden ett lägre skydd än andra yttranden, men utrymmet för de förra verkar öka. Exempel på konsekvenser kan vara ett minskat förtroende för medierna, vilket på lång sikt kan påverka tilltron till demokratin.

Den centrala frågeställningen besvaras genom två delprojekt;

A) ett som analyserar hur de rättsliga förändringarna ser ut och hur de samverkar med mediebranschens villkor och

B) ett som studerar relationen mellan medieinnehåll och finansiering och hur detta påverkar förtroendet för medierna. Vilka konsekvenser får en marknadsdriven yttrandefrihet för journalistiken och i förlängningen för demokratin?

Mer information

Läs mer om forskningsprojektet på Juridiska institutionens webb.

Deltagare i projektet

Eva-Maria Svensson, Juridiska institutionen (projektledare)

Maria Edström, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Britt Börjesson, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)