Bild
Patienter som väntar utanför sjukhuset
Foto: Ill: Olle Lindberg
Länkstig

Jesper Lindberg - Simuleringsmodell och verktyg som balanserar arbetsflödet inom strålbehandlingen

Publicerad

Jesper Lindberg disputerade den 19 november på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet medicinsk strålningsvetenskap

Titel på avhandlingen: Towards a balanced radiotherapy workflow using practical solutions identified by field studies and simulations

Bild
Jesper Lindberg
Jesper Lindberg, sjukhusfysiker vid strålbehandlingen, enheten Terapeutisk strålningsfysik inom verksamhet MFT vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Foto: Magdalena Lindberg

Länk direkt till avhandlingen

Simuleringsmodell och verktyg som balanserar arbetsflödet inom strålbehandlingen

Antalet cancerfall ökar årligen i Sverige, men det är betydligt fler som insjuknar än som dör (1). Nästan hälften av alla dessa cancerpatienter får strålbehandling (2), och i och med det ökande antalet cancerfall följer nu också ett ökat behov av strålbehandling. Men tillgången på behandlingsutrustning, så kallad linjäraccelerator och välutbildad personal är båda begränsande faktorer. Så för att möta den stigande efterfrågan utan att försämra arbetsförhållandena, krävs förutom att anställa mer personal och investera i utrustning, att arbetsmetoder och planering av arbetet förbättras.

Strålbehandlingen kan se väldigt olika ut för olika patienter, förberedelser inför behandling, beräkningar av stråldoser mm, samt antal behandlingar och behandlingslängd. Många olika yrkeskategorier är inblandade och för att planera och nyttja tiden och behandlingsrummen på bästa sätt krävs ett ständigt pusslande, det ojämna flödet av patienter gör detta svårare.

­­– Det spelar ingen roll att vi har toppmoderna behandlingsrum och personal som trivs, om vi saknar bra strukturer för att använda rummen optimalt eller att personalen inte hinner med. Även de långa väntetiderna är ett växande problem. Min avhandling handlar bland annat om hur vi kan underlätta för verksamheterna att hantera detta arbetsflöde, trots bristande resurser, säger Jesper Lindberg, sjukhusfysiker vid strålbehandlingen, enheten Terapeutisk strålningsfysik inom verksamhet MFT vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

strålbehandling arbetsflöde
Strålbehandlingens delsteg. Förberedelsedelen (från fixation till kvalitetssäkring) tar vanligtvis 1–2 veckor och behandlingen är antigen en enstaka fraktion eller repeteras flera gånger, beroende på vad som ordinerats (Fig 2, sid 7 i avhandlingen)

Kort väg från forskningen till praktiskt nytta

Jesper ville forska inom något som kunde komma verksamheten till nytta, det vill säga både för patienter och personal, och samtidigt snabbt kunde omsättas i praktiken. Han hade också sett att även om resurserna inte alltid räcker, så är det viktigt att personalen har bra arbetsförhållanden, jämn arbetsbelastning utan större toppar.

– För att öka kunskapen om arbetsflödet inom den moderna strålbehandlingen använde vi egenutvecklade enkäter, riktade till personal och chefer vid strålbehandlingsavdelningar i Sverige. I enkäten identifierades flaskhalsar i arbetsflödet, det var framför allt bokningen av patienter och definition av behandlingsvolym som var i störst behov av förbättrade arbetsmetoder.

Strålbehandlingspersonal förväntade sig också att cheferna skulle vara bättre förberedda för att hantera händelser som störde arbetsflödet, både på kort och lång sikt.

Jesper inhämtade även bokningsinformation om linjäracceleratorerna från det onkologiska informationssystemet ARIA® (3), som analyserades för planerad och faktisk nyttjandegrad. Ett resultat av detta blev ett egenutvecklat verktyg som synliggör användandet av linjäracceleratorer.

Att förutse patientflöden underlättar bokningsläget av behandlingsrummen

Jesper har också undersökt flera sätt att slå samman information från olika patientgrupper som remitteras till strålbehandling för att hitta ett format som kan underlätta simuleringar.

– En simuleringsmodell över strålbehandlingsflödet konstruerades och utvärderades tillsammans med chefer och personal för ett exempelscenario där olika planeringsstrategier för sommarsemestern undersöktes.

Han tror att simuleringar som dessa kan hjälpa chefer med att planera öppettider och förbättra resursnyttjandet av strålbehandling med tanke på patienters väntetid och belastningen på klinisk personal i relaterade verksamheteter.

– Vi tror också att verktyget kommer underlätta för verksamheten att göra bokningsläget av behandlingsrummen mer översiktligt och på så sätt göra det enklare för personalen att boka jämnare flöde med patienter, från vecka till vecka och mellan olika behandlingsrum.

MER FAKTA 

  1. Statistik om nyupptäckta cancerfall 2019, från Socialstyrelsen
  2. Cancerfonden om strålbehandling
  3. ARIA® Oncology Information System - Ett informationssystem för strålning, medicinsk och kirurgisk onkologi
INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare:  Caroline Olsson 
Biträdande handledare: Thomas Björk-Eriksson

Opponent:  Sven Bäck, Lunds universitet, Malmö

Betygsnämnd:  Eva Angenete, Mikael Johansson och Alexandru Dasu