Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Instrumentutveckling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Valida, reliabla och kulturanpassade instrument är en viktig del i att skapa förutsättningar för att öka delaktighet och självbestämmande, att få kunskap om hur personer tänker om sitt eget görande. Forskargruppen bedriver studier med syfte att bedöma de psykometriska egenskaperna av olika självskattningsinstrument.

Pågående projekt om instrumentutveckling

Modifierad Mental Fatigue Scale

Personer med cerebral pares (CP) beskriver att mental fatigue är ett stort hinder i vardagen och orsak till ohälsa.
Skattningsformuläret Mental Fatigue Scale (MFS) är ett instrument framtaget för personer som drabbats av hjärnskada i vuxen ålder. Forskargruppen genomför ett projekt där MFS anpassats så att den skall kunna användas för personer med medfödda hjärnskador. Studiens syfte är att undersöka de psykometriska egenskaperna för det modifierade skattningsformuläret Mental Fatigue Scale (m-MFS) då det används av personer med CP. En artikel är publicerad som visat på validitet utifrån innehåll och svarsprocesser för konstruktionen av m-MFS för denna målgrupp. I den pågående studien undersöks stabiliteten hos instrumentet genom test-retest.

Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S)

Barn har enligt både barnkonventionen och patientlagen rätt att få uttrycka sina åsikter och påverka den vård eller habiliteringen de erbjuds. Children’s Occupational Self Assessement (COSA-S) är ett självskattningsinstrument i vilket barn kan skatta sin uppfattning om sin utförandekompetens och vilka aktiviteter som de upplever som viktiga. Instrumentet som ursprungligen kommer från USA har översatts och kulturvaliderats av forskargruppen i samarbetet med Sveriges Arbetsterapeuter. Validiteten för den svenska versionen av instrumentet (COSA-S) när det används för barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar undersöks.

Genomförda studier, instrumentutveckling

Evidence of construct validity for the modified Mental Fatigue Scale when used in persons with cerebral palsy.

I denna studie undersöktes om konstruktionen av en modifierad version av självskattningsinstrumentet Mental Fatigue Scale (m-MFS) fångar mental fatigue hos gruppen vuxna med cerebral pares (CP). Självskattningsformuläret m-MFS beskrevs av deltagarna som lätt att läsa och förstå. Självskattningen underlättades av att deltagarna hade lätt att identifiera sig med de beskrivande svarsalternativen. Överensstämmelsen mellan respondenternas självskattningar och designers avsedda mening med m-MFS var mycket god. Detta visar att det finns validitet utifrån både innehåll och svarsprocesser för konstruktionen av m-MFS för målgruppen vuxna personer med CP.

Publikationer

Evidence of Construct Validity for the Modified Mental Fatigue Scale When Used in Persons with Cerebral Palsy.
Bergqvist L, Öhrvall AM, Rönnbäck L, Johansson B, Himmelmann K, Peny-Dahlstrand M. Dev Neurorehabil. 2020 May;23(4):240-252

Are there cross-cultural differences of ADL ability in children measured with the Assessment of Motor and Process Skills ( AMPS)?
Peny-Dahlstrand M, Gosman-Hedström G, Krumlinde-Sundholm L
Scand J Occup Ther2012 Jan;19(1):26-32

Bimanual Fine Motor Function (BFMF) Classification in Children with Cerebral Palsy: Aspects of Construct and Content Validity.
Elvrum AK.G. Andersen GL., Himmelmann K., Beckung E., Öhrvall AM., Lydersen S., Vik T.
Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 2016;36(1):1-16, 2014

The stability of the Manual Ability Classification System over time.
Öhrvall AM., Krumlinde-Sundholm L., Eliasson AC.
Developmental Medicine and Child Neurology 2014 Feb;56(2):185-9.

Exploration of the relationship between the Manual Ability Classification System and hand-function measures of capacity and performance.
Öhrvall AM., Eliasson AC., Krumlinde-Sundholm L.
Disability & Rehabilitation 2013; 35(11):913-918 

Parents' and therapists' perception of the content of the Manual Ability Classification System, MACS.
Öhrvall AM., Eliasson AC.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2010;(7): 209–216 17:3, 209-216