Länkstig

Modern europeisk integration 2

Kurs
EU1235
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27600
Ansökan stängd

Kort om kursen

Inom ramen för denna kurs fördjupas och problematiseras ett antal aktuella teman som rör föreställningar och politiska beslut om europeisk integration, och hur dessa uppmärksammas i både samhällelig och vetenskaplig debatt.

Om utbildningen

På kursen går vi igenom ett antal aktuella och uppmärksammade teman som rör utmaningar för europeisk integration. Det handlar om teman som är utgångspunkt för både samhällelig och vetenskaplig debatt om Europas framtid, såsom medborgarnas stöd, identitet, miljö, migration och ideologiska spänningsfält.

Kursen inleds med ett speciellt utformat förhandlingsspel som syftar till att illustrera hur en viss form av integration sker genom beslut som är resultat av mellan- och överstatliga förhandlingar inom ramen för den Europeiska Unionen (EU).  Du kommer att samla in och sammanställa relevant information för att aktivt kunna driva och argumentera för ett lands eller en aktörs position i samband med detta förhandlingsspel.

Under kursen får du kännedom om centrala vetenskapliga teorier och hur forskning från olika ämnen används för att problematisera europeisk integration och förstå olika kriser. Ett relativt stort mått av valfrihet, och egen insamling av litteratur ingår. Kursen har en tyngdpunkt på seminarier och stor vikt läggs på studenternas eget skrivande och att träna förmåga att söka fram litteratur, skriva, presentera och diskutera egna och andras texter. Särskild tonvikt läggs vid att du skall författa en egen längre forskningsplan, där valfrihet att välja ämne ges inom vissa ramar. I forskningsplanen ingår att sammanställa en forskningsöversikt över flera olika forskningsperspektiv inom ett avgränsat tematiskt område. På så vis för du möjlighet att träna vissa färdigheter som behövs för att kunna skriva en akademisk uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande avklarade kärnkurser 30 högskolepoäng i Europakunskap samt genomgångna kurser i något av Europaprogrammets profilämnen omfattande 30 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter kursen har du lärt dig redogöra för och problematisera centrala föreställningar, drivkrafter och konsekvenser som rör europeisk integration, och att analysera dessa utifrån flera olika vetenskapliga perspektiv. Du kommer även ha övat att inom givna tidsramar sammanställa, presentera och i muntlig och skriftlig form diskutera sitt eget och andras vetenskapliga arbete, såväl papers som en avslutande skriftlig forskningsplan.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger på föreläsningar, seminarier, rollspel och muntliga presentationer. Examination sker genom hemtentamen.