Länkstig

Uppsats om inställning till privatiseringar inom välfärden vinner SOM-priset 2021

Publicerad

Det prestigefyllda SOM-priset som varje år delas ut till den student som skrivit den bästa uppsatsen med hjälp av data från SOM-institutet går i år till Rebecca Eriksson, Uppsala universitet. Rebecca vinner priset för sin masteruppsats Policy Feedback and Public Opinion, som examinerades i våras.

Bild
Rebecca Eriksson, foto
Vinnaren Rebecca Eriksson, Uppsala universitet
Foto: Daniel Jansson

Naturligt experiment med reformer

I sitt arbete utgår Rebecca från longitudinella data från ett antal frågor om inställning till privatiseringar inom välfärden, hämtade från de nationella SOM-undersökningarna. Därtill använder Rebecca införandet av två politiska reformer (Lagen om valfrihetssytem och Friskolereformen) i olika kommuner som ett naturligt experiment för att analysera förhållandet mellan policybeslut och folkvilja (det svårstuderade begreppet Policy Feedback). Resultaten visar bland annat att reformerna själva spelar en viktig roll för den allmänna inställningen till privatiseringar inom skola och omsorg.

Data från flera SOM-undersökningar

Förutom variabler om boendekommun och inställning till privatiseringar innefattar Rebeccas metod variabler för nyhetskonsumtion, politiska preferenser och politiskt intresse. Hon delar även in de svarande i olika grupper som bedöms vara mer eller mindre påverkade av respektive reform. För att kunna göra allt detta har hon utgått från den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset som är fritt tillgängligt för studenter, doktorander och forskare via Svensk nationell datatjänst.

Forskarna imponerade

Uppsatsen valdes ut av en kommitté bestående av medlemmar i SOM-institutets styrgrupp samt forskare anställda vid institutet. Kommittén var enhällig i valet av Rebeccas uppsats, som inte bara bedömdes ha en väl underbygd och kreativ metod utan även god teoretisk förankring. Priset är ett stipendium på 8 000 kronor.