Bild
Fönster på en tegelbyggnad
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Trend mot ökad känsla av trygghet i Göteborg

Publicerad

Tryggheten i det egna området har ökat enligt SOM-institutets två senaste mätningar, och frågor om brottslighet tappar på göteborgarnas dagordning. Det finns fortsatt stora gruppskillnader och geografiska ojämlikheter både var gäller oro och upplevd trygghet i staden.

Trygghet är en central fråga i Göteborg. Sedan 2022 publiceras årligen en särskild trygghetsrapport baserad på SOM-undersökningen i Göteborg. Rapporten tas fram av SOM-institutet i samverkan med Stadsledningskontoret, och redovisar de senaste undersökningsresultaten för många olika indikatorer på trygghet i staden.

Otryggheten i det egna området minskar

Tidigare mätningar har visat att det finns en tydlig diskrepans mellan bilden av Göteborg som tryggt och den egna upplevda tryggheten. Detta mönster syns även i 2022 års undersökning, där exempelvis 80 procent svarar att de känner sig trygga i sitt egna område men endast 55 procent håller med om att Göteborg i sig är en trygg och säker stad. 

De många olika parametrarna som mäter den upplevda tryggheten i det egna bostadsområdet slås i dessa studier ibland samman till ett index. Detta "otrygghetsindex" kan följas sedan 2018 och visar att otryggheten var störst år 2020. Trenden sedan dess är att otryggheten på det hela taget minskar, nu senast med 2 procentenheter jämfört med mätningen år 2021.

Linjediagram med en linje för tryggheten i Göteborg. Trenden är att tryggheten ökat något de senaste två mätningarna
Index över upplevd otrygghet i det egna området - hämtad från presentation för Göteborg Stad 26 april 2023.

Likt tidigare år finns tydliga gruppskillnader både med avseende på såväl trygghet som oro och beteenden. Kvinnor upplever lägre trygghet i allmänhet och högre oro. Över hälften av kvinnorna svarar att de upplever att deras könstillhörighet minskar känslan av trygghet. 66 procent av kvinnorna har någon gång det senaste året meddelat en vän eller anhörig att de kommit hem ordentligt sent på kvällen, att jämföras med 34 procent av männen. 30 procent av de som lever med barn har avrått dem att vara utomhus i bostadsområdet på grund av oro för att de ska utsättas för brott.

Rapporten åskådliggör också tydliga skillnader mellan olika delar av staden. Boende i utsatta områden har betydligt lägre grad av upplevd trygghet. Högst värde på otrygghetsindexet återfinns i mellanområdena Frölunda torg-Tofta och Västra Biskopsgården. Ändå har över hälften av stadens mellanområden förbättrat sitt trygghetsindex sedan 2021.

Därtill tappar också kategorin lag och ordning (som primärt innehåller frågor om brottslighet) på medborgarnas lista över viktiga problem i staden. Frågan har gått från att nämnas av 45 procent år 2021 till 35 procent hösten 2022. Kategorier som istället klättrat på dagordningen är framförallt de klassiska valårsfrågorna sjukvård och skola.

Läs hela rapporten Trygghet i Göteborg 2022
Se bilderna från presentationen av rapporten den 26 april

Om undersökningen
  • SOM-undersökningen i Göteborg har genomförts varje höst sedan 2016
  • Undersökningen utgörs av enkäter skickade med post till ett slumpmässigt urval i åldrarna 16-90 boende i Göteborgs kommun.
  • År 2022 skickades undersökningen ut till totalt 9 000 göteborgare. Nettosvarsfrekvensen var 49 procent.
  • Läs mer i SOM-undersökningen i Göteborg 2022 - en metodöversikt