Bild
Tobias Andermann tar emot pris
Tobias Andermann tar emot Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2021.
Länkstig

Tobias Andermann prisas av H.M. Kung Carl XVI Gustaf

Publicerad

Tobias Andermanns forskning om biologisk mångfald fortsätter att prisas. Efter att tidigare tilldelats
Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2021 är det nu Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) som stämmer in i lovsången.

Bara ett år har gått sedan Tobias Andermann disputerade vid institutionen för biologi och miljövetenskap, men hans avhandling har redan fått stor inverkan och uppmärksammats flitigt – i både forskning och media. Nu väljer KSLA att prisa honom med Akademiens belöning för framstående doktorsarbete, ett pris som aldrig tidigare tilldelats någon på Göteborgs universitet.

Du har inte bara vunnit en utan faktiskt två priser för din avhandling, vad är hemligheten bakom denna framgång?
De saker som hjälpt mig hittills i den akademiska världen (utan inbördes ordning) är: att bära brus- och ljudreducerande hörlurar för djupare fokus; ha bra förebilder; upprätthålla ett privatliv utanför arbetet; inte känna någon som helst skam för att ställa dumma frågor. Utöver det gör det stor skillnad att vara en del av en aktiv och motiverad forskargrupp. Och ibland ha lite tur.

För de som inte vet, vad handlar avhandlingen om?
Min avhandling handlar om nya metodologiska framsteg inom området evolutionsbiologi, som jag har varit involverad i under min doktorandforskning. Alla dessa metoder och beräkningspipelines som jag har utvecklat syftar till att bättre utnyttja big data för att hantera biologiska frågor. Mitt examensarbete innehåller också empiriska studier där jag tillämpar dessa metoder för att kvantifiera den senaste tidens förluster av biologisk mångfald och förutsäga förväntade utrotningar i framtiden.

Det är första gången i historien om detta pris som det går till Göteborgs universitet. Vilken ära?
Ja, det är en väldigt stor ära, och rent ut sagt lite av en överraskning. Hittills har priset mest tilldelats doktorsavhandlingar som kommer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), ofta med tillämpad forskningsinriktning inom Sverige. Det är väldigt trevligt att även se mer grundläggande och teoretisk forskning med globalt fokus värderas av Kungliga Akademien. Detta är särskilt viktigt eftersom vi alltmer inser att många av dagens stora frågor inte kan hanteras på nationell nivå, utan kräver forskning och åtgärder på en global, internationell nivå.

Priset kommer att överlämnas av H.M. Kung Carl XVI Gustaf personligen, vad är din relation till den svenska kungafamiljen?
Jag är ganska exalterad över att träffa kungen och det är en stor ära för mig personligen. Som immigrerad tysk är det också en väldigt skön känsla av integration i det svenska samhället. Jag hör att kungen tycker speciellt mycket om tyskar, så jag är väldigt optimistisk inför det kommande mötet.

Bortom priser och kungligheter så fortsätter forskningen – vad är din plan för framtiden, vad händer härnäst?
Mitt nuvarande huvudsakliga forskningsintresse ligger i utvecklingen av standardiserade metoder för kvantifiering av biologisk mångfald. En sådan åtgärd är desperat nödvändig för att utvärdera den biologiska mångfaldens inverkan av industriprodukter, byggnadsprojekt eller framgången för olika bevarandestrategier. Jag planerar att använda en kombination av big data, såsom fjärranalysdata och miljö-DNA, samt nya maskininlärningsmetoder för att möta denna utmaning.

 

Tobias Andermann
Bakgrund och motivering

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
delas ut till person som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet.

”Till fil.dr Tobias Andermann, Stora Höga, för hans avhandling Advancing Evolutionary Biology: Genomics, Bayesian Statistics, and Machine Learning (Göteborgs universitet). Tobias Andermann har genom kreativ metodutveckling inom genomik, Bayesiansk statistik och maskininlärning givit forskningen nydanande verktyg för evolutionsbiologisk forskning, inte minst avseende studier av djurarters utdöenden.

Tobias Andermann avhandling Advancing Evolutionary Biology: Genomics, Bayesian Statistics, and Machine Learning består till väsentlig del av metodutveckling inom genomik, Bayesiansk statistik och maskininlärning, med syfte att utveckla metoderna för evolutionsbiologisk forskning. Inom genomiken har han bl.a. utvecklat ett dataprogram (SECAPR) för enklare och säkrare bearbetning av data från analys av DNA från djur och växter. Programmet finns i öppen kod och har till dags dato mer än 21 000 nedladdningar. Tobias Andermann har vidare, genom användande av metoder inom Bayesiansk statistik utvecklat program (IUCN-SIM) för simulering av utdöenden (extinction) av olika djurarter. Slutligen har han undersökt och förbättrat existerande maskininlärningsalgoritmer för användning inom biologiska problemställningar, exempelvis för identifiering av tidigare okända virusvarianter.

Tobias Andermann har genom sin avhandling givit forskningen nya och mycket spännande verktyg för evolutionsbiologiska studier, inklusive studier av det tyvärr accelererande utdöendet av arter i vår miljö. Avhandlingen har rönt stort intresse och fått stort genomslag i forskarsamhället men också i vidare kretsar och då främst vad avser beräkningarna av utdöendet av arter.”