Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tio projekt inom samhällsvetenskap och humaniora får särskilt stöd för havsrelaterad forskning

Publicerad

För att lyfta fram och stärka Göteborgs universitets marina profil och uppmuntra till mer havsforskning delar Centrum för hav och samhälle i år ut stöd till forskning inom havsrelaterad humaniora och samhällsvetenskap i en så kallad extra utlysning. Stöd ges bland annat till forskning inom historia, konst och juridik.

Göteborgs universitet är starkt på det marina och maritima området inom många olika discipliner, men merparten av forskarna är naturvetare. Den extra utlysningen riktad till humaniora och samhällsvetenskap skedde i våras och resulterade i 22 ansökningar från ett brett fält. Då det inte var möjligt att finansiera samtliga projekt beviljades tio av ansökningarna medel. Förutom ansökningarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes projektens relation till havet, tvärvetenskaplighet och samhällsrelevans. Projektens bidrag till att bygga Göteborgs universitets marina profil genom att exempelvis inkludera nya forskningsämnen bedömdes också.

Följande ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap har beviljats forskarstöd i den extra utlysningen:

Sustainable governance of marine resources

Studie kring regleringar av fiske i olika situationer och utmaningar kring förvaltning av kustområden. Studien genomförs av bland andra docent Håkan Eggert vid Handelshögskolan.

Five Narratives of West Coast Water

I en serie om fem experiment utförda av forskare inom konst, vetenskapsteori, historia, fotografi, arkeologi och litteraturvetenskap undersöks vatten och kustområden kring Kosterhavets nationalpark. Projektet leds av Christine Hansen som är doktor i historia och verksam inom humanistiska fakultetens miljönätverk inom Göteborgs universitet.

Linking Land and Sea

Projekt inom historieforskningen som syftar till att lägga grund för skapande av databaser över handelsvägar och sjöfart, rekonstruera statistik över Sveriges export och import mellan 1630-1808, och stärka kontakterna inom maritim historieforskning. Projektet leds av Lars Nyström vid institutionen för historiska studier.

Scrutinizing marine spatial planning in Sweden

Projekt som ska granska föresatser och innehåll i den pågående havsplaneringen. Särskilt fokus läggs på att studera hur ambitionen att integrera ekologiska hänsyn med utveckling av mänskliga aktiviteter i marina områden fungerar. Projektet leds av Marie Stenseke, professor i kulturgeografi.

Fluid encounters. Shore, harbor, archipelago as figurations of transnational subjectivity in contemporary literature

Ett projekt som syftar till att undersöka hur centrala marina begrepp återspeglas i samtida tysk, svensk och engelsk litteratur. Projektet leds av Linda K Hammerfelt vid institutionen för språk och litteratur.


Visualizing the anthropocene

Forskningsprojekt som handlar om den aktivistiska konstens roll i klimatarbetet. Undersökning av konstens förmåga att skapa affektiv förståelse av miljö- och klimatproblem. Projektet leds av Ann-Louise Sandahl vid institutionen för kulturvetenskaper.

Transdisciplinary Environmental Research for the implementation of the Sustainable Development Goal 14 “Life below Water” in Sweden

Tvärvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga existerande kunskap inom olika discipliner för att uppnå hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser. Målet är också att identifiera nya möjligheter till tvärvetenskaplig samverkan, och ett samhällsvetenskapligt marint nätverk ska bildas inom Göteborgs universitet. Sebastian Linke vid institutionen för globala studier samordnar projektet.

Northern hospitality: Receiving and rejecting Strangers on the Baltic and North Sea littoral, ca 1000-1900

Ett forskningsprojekt om hur gäster och främlingar har tagits emot i östersjöområdet och Nordsjön i ett långtidsperspektiv. I projektet används ett tvärhistoriskt perspektiv som kommer att involvera sakkunniga från olika fält inom migrationsforskningen. Projektet leds av Wojtek Jezierski vid institutionen för historiska studier.


Managing and planning European Seascapes in Transition

Ett forskningsprojekt inom socialantropologi som tar sin utgångspunkt i bohuslänska kustsamhällen och undersöker dels hur lokala intressenter kan engageras och delta i beslutsfattande, dels hur värden som lokal kunskap och kulturarv på ett hållbart sätt kan beaktas vid utformandet av policy. Annelie Sjölander Lindqvist är projektledare, och Simon Larsson kommer att göra huvuddelen av fältarbetet.


Nautical Routes to Social Complexity: Comparing Haida, Chumash, and Scandinavian Bronze Age Societies

Forskningsprojekt som undersöker långväga maritima utbytens påverkan på den sociala komplexiteten i Skandinavien under bronsåldern genom tvärkulturella jämförelser med ursprungsbefolkningar i Nordamerika. Projektansvarig är Johan Ling vid institutionen för historiska studier.

Mer fördjupande information om de olika forskningsprojekten kommer att publiceras på Centrum för hav och samhälles webbplats under hösten.