Länkstig

Sveriges förste professor i Human Resource Management

Publicerad

Stefan Tengblad blir den förste professorn i Sverige inom Human Resource Management (HRM). Den nya professuren är knuten till Centrum för Global HRM – ett tvärvetenskapligt centrum med nationellt uppdrag vid Göteborgs universitet.

Vad är Human Resource Management?
- Human Resource Management avser sättet som personal leds på och det ansvar som arbetsgivare tar för sina medarbetare. Det inkluderar det som brukar benämnas som personalarbete men är något bredare än detta och som är en viktig del i de flesta chefers arbete.

Varför är det intressant att forska om?
- Det finns behov av ny kunskap kring personalledning i takt med att samhälle och teknologi förändras. Det är också något som påverkar en mycket stor andel av den vuxna befolkningen, både i Sverige och i världen över.

Vilken är den största utmaningen för personer som arbetar inom HR och HRM just nu?
- Den största utmaningen är nog att följa med i kunskapsutvecklingen av detta mångfacetterade område och att sedan få tid till att översätta denna kunskap till värdeskapande aktiviteter.

Vad forskar du om just nu?
- Dels forskar jag om hur chefer hanterar dilemman i sitt arbete och dels om livskraften i det som benämns för svensk/skandinavisk arbetsorganisation, med mycket av delegerat ansvar, grupporganisation och utvecklingsarbete som drivs av medarbetares förbättringsidéer och ett coachande och demokratiskt ledarskap.

Vilka blir dina viktigaste uppgifter som professor?
- Mina viktigaste uppgifter blir att utöka samarbete och interaktion med forskare inom ämnesområdet vid Göteborgs universitet. På längre sikt gäller det även att utöka samarbetet med forskare i resten av landet eftersom Centrum för global HRM har ett nationellt uppdrag. Det känns också viktigt medverka till att vetenskaplig kunskap och forskningsresultat når ut i arbetslivet. För egen del vill jag gärna forska kring personal- och personalchefsarbete – inte minst hur det kan bidra till en hög organisatorisk måluppfyllelse.

Stefan Tengblad kommer närmast från Högskolan i Skövde där han varit professor i företagsekonomi vid Institutionen för handel och företagande. Utöver Human Resource Management har Stefan forskat om chefsförsörjning, om vad som kan menas med medarbetarskap, om chefers arbetsinnehåll, samt om vad som kan göra organisationer uthålligt livskraftiga. I sin senaste bok Vinnande ledarskap har han studerat vad som utmärker framgångsrika idrottsklubbar.

Mer information

Stefan Tengblad, telefon 0721 431 339, e-post stefan.tengblad@gu.se


Om Centrum för Global HRM
Centrum för Global HRM (CGHRM) är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. CGHRM vill initiera och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, utgöra en kunskapsbank för HRM-frågor samt en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

Tillsammans med näringsliv och offentliga organisationer, har centret lagt grunden för denna satsning på en HRM-professur som ska verka såväl inom forskning och utbildning, som samverkan med omgivande samhälle.