Bild
biblioteksmiljö
Foto: Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Länkstig

Så kan lärosätens arbete mot genusbaserat våld stärkas

Två artiklar om dilemman och utmaningar i lärosätenas insatser mot och hantering av genusbaserat våld har publicerats i vår. Forskare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet är författare respektive medförfattare till artiklarna som baseras på bland annat forskning inom EU-projektet UniSAFE.

Fredrik Bondestam, docent i sociologi och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, medverkar i EU-projektet UniSAFE som har genomfört flera stora undersökningar av genusbaserat våld i akademin inom EU.

UniSAFE arbetar med policyutveckling om genusbaserat våld i European Research Area, ERA. I artikeln Addressing Gender-Based Violence through the ERA Policy Framework: A Systemic Solution to Dilemmas and Contestations for Institutions som publicerats i International Journal of Higher Education, ger Fredrik Bondestam förslag till hur lärosätena kan utveckla implementeringen av ERAs policy, med bland annat en ny modell för uppföljning och utvärdering.

Brist på stöd och kompetensutveckling försvårar omsorgsarbetet

Angelica Simonsson är fil. dr i pedagogiskt arbete och senior utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning. Hon har tillsammans med forskarna Nicole Ovesen, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, Finnborg Salome Steinþórsdóttir, University of Iceland och Liisa Husu, Örebro universitet, i tidskriften Open Gender Journal publicerat artikeln Rethinking Institutional Responses to Gender-Based Violence in Academia as Forms of Care in the Nordic Context, även den med avstamp i UniSAFEs undersökningar. I artikeln undersöks hanteringen av genusbaserat våld på institutionsnivå genom detaljerade fallstudier från tre nordiska lärosäten i Finland, Island och Sverige. 

Artikeln visar på faktorer som kan bidra till att förklara det gap som ofta uppstår mellan implementering och praktik. Den påvisar att trots lärosätenas lagstadgade ansvar så gör brister i arbetsvillkor och stödstrukturer, samt avsaknad av långsiktigt kompetensbyggande att det inte går att säkerställa det omsorgsarbete som krävs för att motverka genusbaserat våld vid institutionerna.