Länkstig

Påverkas vår världsbild av selektiva medieval?

FORSKNINGSANSLAG: Medieutbudet har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Framväxten av sociala medier och alternativa nyhetsmedier på nätet har gett individen allt större möjligheter att välja mellan olika nyhetskällor. Det innebär att det också har blivit möjligt att enbart exponera sig för de medier som erbjuder perspektiv och verklighetsbilder som stämmer överens med den egna verklighetsuppfattningen.

Från tidigare forskning vet vi att mediernas rapportering har större betydelse för frågor där vi saknar personlig erfarenhet. Vi vet också att det är svårare att påverka uppfattningar i frågor där individen redan har etablerade föreställningar. Men det finns betydligt mindre forskning om hur människors uppfattningar om världen påverkas på längre sikt av deras medieanvändning. I forskningsprojektet "The long-term cultivation of sociotropic beliefs. How selective media use shapes citizens’ deeply held worldviews" vill forskarna därför undersöka om individer med olika medierepertoarer över tid utvecklar olika verklighetsuppfattningar. Projektet har beviljats 5,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och kommer att löpa 2017-2020.

För att ta reda på hur allmänhetens verklighetsuppfattningar påverkas av de ökade valmöjligheterna kommer forskarna att använda en kombination av innehållsanalyser av nyhetsmedier och enkätundersökningar hos allmänheten. Innehållsanalyserna av nyhetsmedier ska fokusera på hur mycket uppmärksamhet och på vilket sätt olika frågor beskrivs i olika medier över tid. I enkätundersökningarna kommer ett antal personer under en period på fyra år regelbundet få svara på frågor om sin medieanvändning och sina verklighetsuppfattningar.

Deltagare:

Adam Shehata, docent (projektledare och kontaktperson)

Monika Djerf-Pierre, professor

Bengt Johansson, professor

Finansiering: Vetenskapsrådet