Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt samarbete mellan tillämpad IT och Världskulturmuseet för att digitalisera museiverksamheten

Fredrika Lagergren Wahlin, prefekt vid tillämpad IT och Karl Magnusson, chef på Världskulturmuseet, har nyligen undertecknat ett samarbetsavtal för att digitalisera museiverksamheten i Göteborg.

Docent Alexandra Weilenmann leder projektet Museum 2020, där en forskargrupp från institutionen för tillämpad IT ska hjälpa bland annat Världskulturmuseet och Universeum att finna nya sätt att använda sig av digitaliseringens möjligheter. Projektet är i linje med det intentionsavtal som nyligen undertecknades mellan tillämpad IT och Världskulturmuseet med syftet att utveckla nya tillämpningsområden inom digital informationsteknologi.

Alexandra Weilenmann (bilden) har många års erfarenhet av att arbeta med museer och planerar just nu inför det samarbete som hon och resten av forskargruppen ska genomföra med Världskulturmuseet. Forskarna från tillämpad IT ska dela med sig av den kunskap de har om alexandra weilenmanntillämpningen av digitala verktyg och metoder, för att utveckla museets verksamhet och hjälpa personalen att använda sig av digitaliseringens möjligheter.
– Det kan vara svårt för museipersonal att hålla sig uppdaterad inom allt som sker på det tekniska området, samtidigt som personalen vet att det finns stora möjligheter att levandegöra utställningarna och museiföremålen. Världskulturmuseet har uttryckt intresse för detta samarbete och vi hoppas kunna bidra med idéer till exempel hur verksamheten kan gestaltas eller visualiseras på ett nytt sätt. Därför kommer vi tillsammans ha en eller flera workshops och se vad personalen har för önskemål och behov, säger Alexandra Weilenmann.

Teknik är kultur

Tanken på samarbete med Världskulturmuseet föddes när Fredrika Lagergren Wahlin, prefekt vid institutionen för tillämpad IT, träffade museichef Karl Magnusson på en konferens och började diskutera digitaliseringens potential.
– Som tvärvetenskaplig institution med fokus på olika aspekter av samhällets digitalisering kändes Världskulturmuseet som en given samarbetspartner där vi kan bidra med många intressanta angreppsvinklar, både inom interaktionsdesign såväl som inom lärande och kognition. På ett övergripande plan så handlar det om att utveckla digitala verktyg och skapa interaktiva upplevelser, samtidigt får vi inte glömma bort att samhället genomgår en kulturell förändring med hjälp av digitaliseringen. Teknik är kultur och där har akademin och museivärlden mycket att lära av varandra, säger Fredrika Lagergren Wahlin.

Digitalisering som komplement

Satsningen på projektet Museum 2020 finansieras till en början av interna medel från institutionen med målsättningen att söka externa medel i framtiden. Kunskapen om museer bland tillämpad IT:s personal visade sig stor när Alexandra Weilenmann drog ihop forskargruppen, bland annat genom tidigare samarbeten med Universeum och Naturhistoriska museet. Själv arbetar hon cirka 1,5 dagar i veckan med projektet och hoppas inom kort kunna sy ihop innehållet i de workshops som planeras.
– Varje museum har specifika förutsättningar, det är viktigt att komma ihåg. Världskulturmuseet har stora samlingar och vårt arbete får då anpassas efter det. Digitaliseringen ska ses som ett komplement till verksamheten, säger hon.

Fakta
Samarbetet mellan tillämpad IT och Världskulturmuseet kommer att variera i omfattning över tid. Varje aktivitet kommer att beslutas separat vad gäller innehåll, budget och åtagande från respektive parts sida. Samarbetet kan komma till uttryck genom t.ex. gemensamma utvecklingsinsatser på utställningsområdet, examensarbeten, forskningsprojekt och samarrangerade konferenser, seminarier och workshops.

Personal från tillämpad IT som på olika sätt är involverade i samarbete med Världskulturmuseet och andra museer.
Olof Torgersson
Eva Eriksson
Morten Fjeld
Josef Wideström
Alexandra Weilenmann
Staffan Björk
Josef Wideström