Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kyrkohistoria och reformationen i fokus för Martin Berntson

Publicerad

Martin Berntson är professor i religionsvetenskap och teologi med inriktning mot kyrkohistoria. Han har nyligen gett ut boken "Kättarland. En bok om reformationen" och slutför nu ett forskningsprojekt som handlar om tidigmoderna skolteaterpjäser.

Martin Berntson

I sin mångåriga forskning har Martin Berntson främst undersökt hur reformationen i Sverige och i andra delar av Norden genomfördes på ett praktiskt plan. Det vill säga hur kultur och fromhetsliv förändrades när klostren försvann och helgonvördnad och gudstjänstfirande omdanades, samt vad som låg bakom det missnöje mot reformationen som uttrycktes bland folket.

– Mycket av min tjugoåriga forskning om reformationen har jag återkommit till i min nyligen utgivna bok Kättarland. En bok om reformationen i Sverige (Artos förlag). Jag har också intresserat mig för religionsdidaktiska frågor och för österländska och ortodoxa kyrkors etablering i det svenska samhället.

Forskningsprojekt i slutfasen

Han har blivit alltmer intresserad av hur reformationen på sikt etablerades i sin lutherska form i Sverige under 1600-talet. Dessutom intresserar han sig för frågor kring hur och varför själva ”berättelsen” om reformationen skapas under tidigmodern tid.

– Jag håller på att slutföra ett projekt som handlar om den så kallade skolteatern i Sverige mellan ca 1550 och 1700. I gymnasieskolor och vid universitet framfördes under denna tid flera pjäser med ett sedelärande innehåll, där motiv hämtades från Bibeln och från svensk historia. Jag tror att min forskning om dessa teaterpjäser kommer att nyansera den ofta väldigt mörka syn som många har i fråga om stormaktstidens kyrkoliv.

Martin Berntson hoppas att han med den nya professorstiteln ska kunna bidra till att historievetenskapliga perspektiv får en starkare ställning inom de utbildningar i religionsvetenskap och teologi som ges vid Göteborgs universitet.

– Vidare ger det nya möjligheter att skapa ett forum för att diskutera forsknings- och undervisningsfrågor inom det kyrkohistoriska ämnet över lärosätesgränserna, säger Martin Berntson.

Flera böcker

Utöver den nyligen utkomna boken Kättarland. En bok om reformationen i Sverige (2017) har Martin Berntson skrivit böckerna Klostren och reformationen. Upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523-1596 (diss) (2003), samt Mässan och armborstet. Uppror och reformation i Sverige 1525-1544 (2010). Han är också delförfattare till läroboken Kyrka i Sverige. En introduktion till svensk kyrkohistoria (2012) och har redigerat antologin Vägen mot bekännelsen. Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595 (2014) och varit medredaktör till antologierna Religionsvetenskap i Göteborg - 25 år (2002) samt Kyrklig rätt och kyrklig orätt: kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson (2016). Han var också temaredaktör för Religion & Livsfrågor nr 3 2017.