Länkstig

Kommunikationens mångtydighet intresse för ny professor

Oskar Lindwall är ny professor i kommunikation. I sin forskning försöker han förstå kommunikationens mångtydighet och hur praktiska färdigheter lärs ut.

Bild
Oskar Lindwall
Oskar Lindwall är ny professor i kommunikation.
Foto: Johan Wingborg

–  Yttranden kan så lätt missförstås. Ett råd om hur något skulle kunna göras annorlunda kan antyda att det inte var bra från början, och en påminnelse att något skulle kunna glömmas bort, säger Oskar Lindwall och menar att missuppfattningar inom återkoppling gäller kommunikation generellt men att det är centralt inom universitetsutbildning eftersom återkoppling är ett av de viktigaste sätten lärare bedriver undervisning på.

Förståelsen för dessa frågor har han fördjupat genom ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond där han undersöker återkoppling och feedback i högre utbildning. 

– Jag och mina forskarkollegor har spelat in hundratals timmar video från olika utbildningssituationer, såsom uppsatshandledning och debriefing efter simuleringsövningar. Ett genomgående tema är återkopplingens känsliga karaktär. Det finns alltid en risk att lärarens kommentarer uppfattas som klagomål i stället för konstruktiva kommentarer, säger han.

I projektet analyserar forskarna interaktionen mellan lärare och studenter och fokuserar på tillfällen då känsliga aspekter kommer till ytan – till exempel då studenter börjar försvara sig och blir ledsna, eller då lärare säger att studenter tar kritiken på fel sätt.

– Vi undersöker också de metoder lärare använder för att avdramatisera kritiken, till exempel skratt och skämt eller olika sätt att bädda in kritiken i positiva kommentarer, säger han.

Disputerade vid Linköpings universitet

Oskar Lindwall disputerade vid Linköpings universitet 2008 och har sedan dess haft olika chefsuppdrag vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, där han också arbetat som forskare och lärare under många år. Sedan 2018 arbetar han vid IT-fakulteten och institutionen för tillämpad IT där han nyligen blivit befordrad.

– Det är väldigt roligt och hedrande att bli befordrad till professor i kommunikation på just IT-fakulteten. Min forskning ligger i skärningspunkten mellan lärande, kommunikation och IT, men jag disputerade i ämnet kommunikation och det känns extra spännande att återvända till detta ämne, säger han.

Att förstå kommunikation och återkoppling är en röd tråd i Oskar Lindwalls forskning, något som också avspeglas i prestigeuppdraget som ordförande (president) för ISLS, International Society of the Learning Sciences.

­– ISLS är en tvärvetenskaplig sammanslutning med forskare från hela världen dedikerad till den empiriska undersökningen av lärande, så som det ser ut i verkliga miljöer och till hur lärande kan underlättas både med och utan teknik, säger han.

Färdighetsträning på donerade kroppar

Ett annat av Oskar Lindwalls forskningsprojekt handlar om kirurgträning och praktiska färdigheter och är finansierat av Vetenskapsrådet.

– Kirurgiskt Anatomiskt Träningscenter (KAT) i Göteborg är den enda utbildningsmiljön i Sverige som erbjuder färdighetsträning i donerade kroppar. Det finns en del forskning kring datorbaserad simulering av titthålskirurgi, men sådan typ av simulering passar inte lika bra för öppen kirurgi. Träning på donerade kroppar är därför ett viktigt komplement till datorbaserad simulatorträning, säger han.

En förhoppning är att projektet leder till förbättrad undervisning, tydligare och vetenskapligt grundade principer för bedömning och certifiering av kirurgiska färdigheter, och i förlängningen större säkerhet, ett minskat lidande och minskade kostnader för kirurgiska vårdskador.