Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

HR-arbetet - från operativt till mer strategiskt?

Publicerad

Vad innebär HR-yrket, hur arbetar organisationer med HR och vilka är dagens och framtidens utmaningar i HR-arbetet? I HR-undersökningen 2017 presenteras resultaten från en enkätundersökning som kartlägger frågorna från HR-medarbetares perspektiv. HR-undersökningen 2017 har gjorts av Centrum för global human resource management vid Göteborgs universitet i samverkan med Sveriges HR Förening.

Undersökningen visar bland annat att HR fortsätter att fokusera på de traditionella HR-uppgifterna, men ser behov av att arbeta mer strategiskt. Man har idag stort inflytande på beslut som rör förändringar av antalet anställda och organisationsförändringar, särskilt inom privata sektorn. I framtiden kommer man att arbeta mer de IT-inriktade områdena exempelvis HR analytics, sociala medier, digitalisering och Big Data.

Arbetsuppgifter för HR på väg att förändras?

De vanligaste arbetsuppgifterna för HR-medarbetare är: arbetsrätt, förhandling, avtal; ledar- och organisationsutveckling samt bemanning, rekrytering och uppsägning. Det är alltså de traditionella HR-frågorna som står i fokus och detta är också de vanligaste uppgifterna som HR stödjer linjecheferna med.

- De traditionella arbetsuppgifterna är fortfarande viktiga för alla HR-funktioner och även för HR-chefer. De sistnämnda hanterar frågorna på övergripande nivå, mer strategiskt. HR business partners och HR-specialister jobbar mer med operativa och administrativa uppgifter. Frågan är hur HR-uppgifterna kommer att utvecklas framöver när det kommer nya arbetsuppgifter. HR-medarbetarna själva säger att 2025 kommer de att arbeta mer med HR analytics, sociala medier och digitalisering. De säger också att de i framtiden i större utsträckning kommer att arbeta på en mer strategisk nivå och med strategiska frågor. Kanske kommer de traditionella frågorna fortsätta vara i fokus, men att de utförs med nya metoder? säger Freddy Hällsten, doktor i företagsekonomi och en av författarna till rapporten.

Har inflytande i många viktiga frågor

HR-medarbetare har ett stort inflytande när det gäller frågor som rör förändringar av antalet anställda eller större organisationsförändringar. Om man ser till de vanligaste HR-kategorierna så har HR-chefer högst inflytande på beslut, HR-business partners deltar i vissa beslut och HR-specialister deltar oftast inte i beslut.

-Vi har funnit att HR-medarbetare inom privat sektor är med och fattar beslut i högre grad än inom offentlig sektor. HR-medarbetarna har högst inflytande på beslut inom privat tjänstesektor, följt av privat industrisektor, kommun och stat. Det kan ha att göra med den politiska styrningen inom offentlig sektor.

HR-funktionens organisering har genomgått stora förändringar

Det har skett stora förändringar i sättet i att organisera HR-funktionerna. Många organisationer har gått över till en tre-delad HR-funktion och det är också vanligt med outsourcing av HR-uppgifter. De vanligaste arbetsuppgifterna som outsourcas är löner, förmåner och pension samt bemanning inklusive rekrytering och uppsägning.

-Det finns ett tydligt samband mellan HR-organisering och outsourcing. De som har en tre-delad HR-funktion outsourcar också i högre utsträckning. Det är också så att den privata sektorn använder sig av outsourcing i högre grad än den offentliga. Det blir spännande att se om outsourcing-trenden håller i sig.

HR-utmaningar i fokus

HR-medarbetarna anser att de tre största utmaningarna är: att förbättra den strategiska rollen, att kunna mäta och visa hur HR-funktionen bidrar till verksamhetens resultat samt att kunna påverka strategiska beslut. För att kunna anta dessa utmaningar är det en tredjedel som anser att de behöver kompetensutveckling inom områdena.

-Det är intressant att se att det strategiska är en så viktig utmaning, samtidigt som HR-medarbetarna tycks övertygade om att de kommer att jobba mer strategiskt i framtiden. Om man ska lyckas i denna ambition är det viktigt att få med sig de relativt många som behöver få kompetensutveckling. Dessutom bör HR-chefer ta ansvar för att klargöra vad det strategiska HR-arbetet innebär och förhåller sig till operativt och administrativt HR-arbete. En fråga att undersöka vidare är vad den fortsatta digitaliseringen kommer att innebära för det strategiska HR-arbetet.

Ladda ner och om rapportserien

Ladda ner HR-undersökningen 2017 kostnadsfritt (öppnas i nytt fönster)

HR-undersökningen 2017 – En enkätstudie om HR-medarbetare i Sverige. Freddy Hällstén, Anna Peixoto, Wajda Wikhamn

HR-undersökningen kommer att genomföras vartannat år. Nästa rapport kommer 2019.

Kontakt

Freddy Hällstén, doktor i företagsekonomi
freddy.hallsten@handels.gu.se, 031-786 15 08


Centrum för global human resource management, CGHRM, har som syfte att stärka svensk HRM-forskning i dialog med näringsliv och offentlig sektor. CGHRM är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan samt institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakultet vid Göteborgs universitet. www.cghrm.gu.se