Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet söker Sidapengar för hälsoprojekt med två universitet i Uganda med fokus på informationsteknologi

Ugandas två största universitet söker tillsammans med IT-fakultetens institutioner 25 miljoner kronor från Sida för ett kapacitetsutvecklande projekt där doktorander från Uganda ska förlägga halva sin utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers. Målet är att bidra till en hållbar utveckling inom utbildning och hälsoområdet i Uganda med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi.Fyra representanter från Makerere University och Mbarara University har under en vecka varit på plats i Göteborg för att tillsammans med personal från institutionen för tillämpad IT och institutionen för data- och informationsteknik lägga sista handen vid ansökan som skickades in den 14 augusti till Sida.

Femårigt projekt

Engineer Bainomugisha (bilden), biträdande professor och ansvarig för institutionen för datavetenskap vid Makerere University, är nöjd med ansökan.
– Vi har arbetat intensivt de sista dagarna och ansökan ser bra ut, samtidigt som det är hård konkurrens om pengarna. Sida betalar sammanlagt ut cirka 200 miljoner kronor för kapacitetsutvecklande internationella projekt denna omgång, där 40 olika aktörer är med och söker pengar. Men vi har blivit inbjudna av Sida att skicka in en full ansökan efter första ansökningsomgången så vi måste tror på det vi gör, säger han.

Projektet är tänkt att löpa under fem år med start hösten 2015. Om ansökan beviljas kommer då sju doktorander från Uganda att kunna förlägga halva sin utbildningstid i Göteborg och fördjupa sina kunskaper i bland annat digital innovation och entreprenörskap. Tanken är också att annan akademisk personal ska utbyta erfarenheter genom bland annat sommarskolor, kortare kurser och gemensamma forskningsprojekt.

IT nyckeln till ekonomisk utveckling

I Uganda är området informations- och kommunikationsteknologi prioriterat från regeringen och ses som ett av nyckelområdena för fortsatt ekonomisk utveckling. Stora investeringar sker inom området, både från offentligt och privat håll. Dock har investeringarna hittills inte nått hälso- och utbildningssektorn i önskad grad enligt Engineer Bainomugisha. Enligt honom måste tekniken användas för att förbättra människors möjlighet till god hälsa och utbildning.
– I detta projekt hoppas vi exempelvis kunna bidra till utvecklingen av teknik som hjälper människor utan medicinsk kunskap att själva göra en enkel diagnosticering av en sjukdom. Inom utbildningsområdet skissar man på teknik som hjälper människor på avlägsna platser att kunna ta del av olika utbildningar, allt detta kan ske exempelvis genom mobilapplikationer eller internetportaler. Men Uganda saknar fortfarande en utbyggd infrastruktur för informationsteknologi och att komma tillrätta med det är en av våra stora utmaningar, säger han.

Under våren 2015 ger Sida besked om vilka som får sina ansökningar beviljade.