Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fyra lärare delar på fakultetens pedagogiska pris

Publicerad

Helle Lykke Nielsen, Martin Kaså, Cathrine Felix och Rosmari Lillas tilldelas Humanistiska fakultetens Pedagogiska pris 2016. Pristagarna kommer att uppvaktas i samband med Professorsinstallationen den 28 april.

Pristagarna får utmärkelserna för att ha utfört en flerårig synnerligen uppskattad och framgångsrik lärargärning eller för att ha utvecklat, och i undervisning med stor framgång genomfört, en innovativ pedagogisk idé.
Priset ges i form av ett verksamhetsbidrag om 100 000 kr, vilket lärarna får dela på. Prissumman ska användas för pristagarnas förkovran och utveckling.

Rosmari Lillas

”Rosmari Lillas vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion tilldelas priset för att hon genom sin erfarenhet, kompetens och sitt engagemang får varje enskild student att känna sig sedd och delaktig i föreläsningarna. Kombinationen av passion och ödmjukhet inför ämnet gammaltestamentlig hebreiska smittar av sig på studenterna som hon utmanar att blomma och nå så långt de kan.”


Rosmari LillasRosmari Lillas har undervisat vid Humanisten sedan ht 1999, först vid dåvarande institutionen för orientaliska språk, därefter vid institutionen för religionsvetenskap och teologi och sedan sammanslagningen av flera institutioner har hon undervisat vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

– Vid språkinstitutionen undervisade jag i hebreiska, och därefter, både som doktorand och sedan som universitetslektor i religionsvetenskap i såväl bibelhebreiska som Gamla och Nya testamentets exegetik, hermeneutik, och texttolkning. Jag har också mycket handledning på olika nivåer. Sedan 2012 är jag även verksam vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), som ansvarig för kurser i högskolepedagogik.

Vad betyder det för dig att få det pedagogiska priset?

– Det är en väldigt härlig uppmuntran och glädjande bekräftelse på att undervisningen jag har utvecklat under många år uppskattas. Det gör det också mycket inspirerande att fortsatt utveckla strategier för lärande.

Varför tror du att just du fått priset?

– Det är svårt att svara på, men jag engagerar mig mycket i studenternas succesiva utveckling vad gäller kunskapsinhämtning, med stort fokus på utvecklingen av ett självständigt kritiskt tänkande. Jag använder olika metoder för att få dem att utforska allt intressant som finns att upptäcka i äldre texter, och nyttjar flera didaktiska grepp för att underlätta för dem att läsa texterna på originalspråket.

Vad skulle du själv säga utmärker din undervisning?

– Den kännetecknas framförallt av ett starkt individbaserat och studentcentrerat fokus där jag med variation och flexibilitet arbetar med både förevisande, interaktiva och explorativa didaktiska strategier.

Helle Lykke Nielsen

”Helle Lykke Nielsen vid institutionen för språk och litteraturer tilldelas priset för sin förmåga att entusiasmera och inspirera sina studenter. Genom stor variation i sina föreläsningar och med avancerade övningar i ett högt tempo möjliggör hon för studenterna att på kort tid ta in ny kunskap i ämnet arabiska. Hon använder moderna interaktiva läromedel för att genom lek och nya vinklar driva på studenternas språkutveckling.”


Helle Lykke NielsenHelle Lykke Nielsen har sedan sin doktorsavhandling om tillägnandet av arabiska som främmande språk arbetat såväl teoretiskt som praktiskt med språkpedagogiska problemställningar i arabiska. Hon blev anställd på Humanistiska fakulteten 2015 och undervisar i ett brett fält av arabisk språkfärdighet, grammatik och sociolingvistik.

– Ihop med kollegor vid institutionen för språk och litteraturer forskar jag i språkliga landskap och är särskilt intresserad av det arabiska språkets ställning i Sverige. Jag arbetar också med att utveckla kurser för modersmålslärare i arabiska – det är ett fält där språkpedagogiska kompetenser inom främmande språk verkligen kan göra en skillnad.

Vad betyder det för dig att få det pedagogiska priset?

– Det är ett stort personligt erkännande och det innebär att eleverna uppskattar den utbildning jag ger. Men det är för mig samtidigt en viktig universitetspolitisk signal Universitetsanställda i Sverige undervisar väldigt mycket jämfört med hur det är i de övriga nordiska länderna, men prestigen ligger nästan uteslutande i forskningen. Det borde finnas en mycket mer utvecklad incitamentsstruktur för att erkänna god undervisning, nu när så mycket av vår arbetstid går åt till undervisning.

Varför tror du att just du fått priset?

– Jag Jag tror att eleverna har uppskattet ett lite annorlunda förhållningssätt till ämnet, där aktiverande undervisning och diskussioner i små och stora grupper både inom och utanför klassrummet har brutit med mer traditionella undervisningsmetoder . Jag tror att det har främjat ett djupare lärande som eleverna kan känna och uppskatta.

Vad skulle du själv säga utmärker din undervisning?

– För mig är nyckelorden inkludering och variation. Det är viktigt att skapa en trygg inlärningsmiljö där alla kan och vill bidra aktivt utan rädsla för att säga eller göra något "fel". Det är också viktigt att se till att samma ämnen och problemställningar behandlas på flera olika sätt - ett slags pedagogisk "återvinning" som tillgodoser flera olika inlärningsstilar . Begåvade studenter kan lära sig allt möjligt, oavsett sammanhang – det är därför de är duktiga – men för en mycket stor grupp av studenter är en bra och trygg inlärningsmiljö är en viktig förutsättning. Det är ju engagerade och aktiva insatser av eleverna som i slutändan leder till lärande.

Martin Kaså

”Martin Kaså vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori tilldelas priset för att han framgångsrikt kombinerar bra struktur och förberedelser med stor lyhördhet för sina studenter och därmed främjar studenternas samlade kunskapsnivå på ett pedagogiskt sätt. Han ser vad samtliga studenter i ämnet logik behöver i rätt läge och anpassar sin undervisning därefter.”


Martin KasåMartin Kaså är nyligen disputerad (7 april) doktor i teoretisk filosofi, med inriktning mot logik. Han har sedan 1999 undervisat på diverse olika kurser vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Mest inom teoretisk filosofi och logik, men även i viss utsträckning exempelvis i lingvistik, språkteknologi och praktisk filosofi.

– Jag är anställd som universitetsadjunkt vid Filosofiska institutionen och institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsfilosofi sedan 2005. Idag är jag studierektor för grundutbildningen i teoretisk filosofi. Jag har också arbetat som projektsamordnare inom styrkeområdet Språkteknologi.

Vad betyder det för dig att få det pedagogiska priset?

– Det betyder mycket. Jag visste inte att jag var nominerad så när beskedet kom var det en glädjande överraskning som manade till en kombination av eftertanke, ödmjukhet och stolthet! Jag arbetar hårt med min undervisning, och självklart blir jag glad när det fungerar och uppmärksammas.

Varför tror du att just du fått priset?

– Svaret måste bli spekulativt, men jag vill ju gärna tro att det är för att jag faktiskt gör någonting som är bra, utöver det vanliga. Jag engagerar mig mycket i mina studenters lärande och i de ämnen jag undervisar om, och studenterna tycks notera och uppskatta det.

Vad skulle du själv säga utmärker din undervisning?

– Om jag tillåts citera en sak den motiverande studentföreningen skrev, så vill jag gärna säga: "Han ser vad samtliga studenter behöver i rätt läge och anpassar sin undervisning därefter." Det handlar bland annat om att de nödvändiga djupa specialkunskaperna inom den aktuella kursens ämne kombineras med breda kunskaper inom angränsande ämnesområden, vilket möjliggör en placering av stoffet i ett sammanhang som är meningsfullt för den enskilde studenten med sin specifika bakgrund och inriktning. Detta är särskilt viktigt på de kurser jag har där studentgruppen är väldigt blandad, både vad gäller nivå och studieinriktning, exempelvis på en del logikkurser, när jag har studenter vars primära intressen kan variera mellan filosofi, matematik, lingvistik, datavetenskap, psykologi, mm. Det hjälper också att jag helt enkelt tycker mycket om att interagera med studenter; att förklara, diskutera, fråga, svara och förklara igen.

Cathrine Felix

”Cathrine Felix vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori tilldelas priset för att hon genom att kombinera kunskap, humor och pedagogisk skicklighet med lyhördhet för auditoriet och tydlighet i budskap och instruktioner. Hon lyckas levandegöra föreläsningar i praktisk filosofi och motivera studenterna på ett sätt de tidigare inte upplevt.”


Cathrine FelixCathrine Felix kommer från Oslo och skrev sin doktorsavhandling i Lund 2015. Under våren 2017 är hon tillbaka och undervisar i Lund.

Vad betyder det för dig att få det pedagogiska priset?

– Jag är väldigt tacksam. Det är roligt att studenterna uppskattar vad man gör.

Varför tror du att just du fått priset?

– Jag vet inte, men gissar att studenterna trivs med min ”a class within a class”-undervisning: Det är en kombination av gruppdiskussioner, samarbete i sociala medier, problemlösning i par etc. Någon gång då och då skickar jag studenterna på bio tillsammans.

Vad skulle du själv säga utmärker din undervisning?

– Aktivitet. Jag samtalar mycket med studenterna och uppmanar till att de samarbetar med varandra. Jag jobbar utifrån tanken att en student inte har lärt sig ny information förrän studenten själv gör något aktivt med informationen. Att enbart lyssna är inte att lära.

Foto: JOHAN WINGBORG (utom bilden på Cathrine Felix, privat)