Länkstig

Bättre idrottsundervisning med fokus på fysisk bildning

Publicerad

Med mer fokus på lärande av rörelse, istället för på bedömning av rörelse, kan undervisningen i idrott och hälsa bidra till både en utvecklad undervisning och påverka elevernas rörelseförmåga. Det visar en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet.

Till grund för avhandlingen ligger bland annat interventionsstudier med 192 elever och 22 lärare från elva klasser på tre skolor.

Avhandlingens utgångpunkt är att lärares teoretiska förståelse för lärandet av rörelser bidrar till deras utveckling av undervisningen, genom att skapa undervisningssituationer som på ett mer kraftfullt sätt utvecklar elevernas egna rörelseförmåga.

– Att dagens unga behöver röra sig mer är ett påstående som vi möter allt oftare i samhället. I kombination med tid för fysisk aktivitet behöver unga utvecklad förståelse och kunskap om den egna kroppen i rörelse. Detta aktualiserar ökat behov av förståelse och kunskap om elevers lärande av rörelseförmåga, säger Heléne Bergentoft, avhandlingens författare.

Analys och förbättring

En del av empirin i avhandlingen har bedrivits som så kallad learning study där verksamma lärare samarbetar tillsammans med en utomstående forskningshandledare för att utveckla undervisning. Tillsammans arbetar de bland annat med konstruktion, analys och förbättring av en lektion i taget. Syftet är att förbättra elevernas lärande om något specifikt genom att lärarna får insikt om aspekter som kan antas vara kritiska för elevers kunskapsutveckling samt att förbättra lärarnas förmåga att belysa de aspekterna i sin undervisning.

– Forskarlagets kunskap om lärande av rörelser blev successivt alltmer specifik. Teoretiska utgångspunkter bidrog till att utveckla gemensamma begrepp och språk för undervisning om rörelseförmåga. Den språkliga utvecklingen gav en mer preciserad diskussion om undervisningsupplägg, och gjorde den tysta kunskapen om rörelseförmåga mindre tyst, säger Heléne Bergentoft.

Från bedömning till lärande

Ett viktigt resultat är att lärarnas undervisningsfokus ändrades från bedömning av rörelser, till lärande av rörelser. Det gör att lärares och elevers fokus på utförande av rörelser går bortom rörelsen till elevers förståelse för och medvetenhet om den egna kroppen i rörelse. Undervisningen karaktäriseras därigenom av fysisk bildning istället för enbart fysisk aktivitet.

Avhandlingen bidrar till att vetenskapliggöra den dagliga praktiken i olika rörelsesammanhang och visar på ett arbetssätt som kan tillämpas av såväl verksamma lärare som lärarstudenter.

För mer information: Heléne Bergentoft, telefon: 0767-709036, e-post: helene.bergentoft@gu.se

Heléne Bergentoft lägger fram sin avhandling Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, fredagen den 17 maj, kl. 13.00. Margareta Huitfeldts auditorium. Pedagogen, Hus C, Läroverksgatan 5

Avhandlingen finns digitalt publicerad
Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.