Bild
Person som tittar på mobil med tidningar i bakgrunden
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Är svenska medier oberoende och vilket värde har de för samhället?

Publicerad

I ett förhandspublicerat bokkapitel från SOM-institutet analyseras samhällsvärde och oberoende för åtta olika medieaktörer. Samhällsvärdet bedöms som stort, i synnerhet för SVT och SR, medan oberoendet är svårare för allmänheten att ta ställning till.

De senaste nationella SOM-undersökningarna har innehållit nya frågor om upplevt samhällsvärde samt oberoende för åtta olika svenska medieaktörer. Resultaten presenteras nu i kapitlet Mediers samhällsvärde och oberoende spelar stor roll för förtroendet, skrivet av Ulrika Andersson, medieforskare vid SOM-institutet. Kapitlet ingår i den kommande forskarantologin Ingen anledning till oro (?).

Public service i toppen oavsett frågeställning

Trots att frågorna om samhällsvärde respektive oberoende är olika utformade med olika svarsskalor, är mediernas inbördes rangordning densamma och bedömningarna överlag positiva. Sveriges Television och Sveriges Radio rankas högst, följt av ett kluster bestående av morgontidningar, lokaltidning och TV4-kanaler. Lägst rankas kvällspressen som i undersökningen representeras av Aftonbladet och Expressen. Mönstret känns igen från tidigare mätningar av medieförtroende, och analyserna i kapitlet visar tydligt att både samhällsvärde och oberoende spelar stor roll för det allmänna förtroendet för respektive medieaktör.

Bedömning av mediers samhällsvärde samt oberoende i den nationella SOM-undersökningen 2020

 

Samhällsvärde

Andel som svarar mycket eller ganska stort värde

Oberoende

Andel som instämmer i att tjänsten är oberoende

Sveriges Television

82%

68%

Sveriges Radio

76%

63%

TV4s kanaler

55%

42%

Dagens Nyheter

52%

41%

Lokala morgontidningen

52%

41%

Svenska Dagbladet

49%

36%

Aftonbladet

34%

25%

Expressen

30%

23%

Positivt samhällsvärde överlag

Vad gäller samhällsvärde är det för samtliga medier fler som svarar att de har ett stort samhällsvärde än att de har ett litet samhällsvärde. För SVT och SR menar omkring 80 procent att samhällsvärdet är stort och endast 5 procent att samhällsvärdet är litet. De yngsta svarande tillskriver public service något lägre samhällsvärde än äldre gör, och Sverigedemokrater något lägre värde än övriga partiföreträdare. Det är dock fortfarande 63 procent av Sverigedemokraternas sympatisörer som anser att SVT och SR har ett mycket eller ganska stort värde för det svenska samhället.

Störst partipolitisk skillnad återfinns för Dagens Nyheter, där 67 procent av de som sympatiserar med Vänsterpartiet anser att tidningens samhällsvärde är stort, jämfört med 31 procent av de som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Svårare att bedöma oberoende

Frågan lyder "I vilken utsträckning instämmer du i att följande medier och internettjänster är oberoende, i relation till politiska, ekonomiska eller andra särintressen när de berättar om samhället och världen?". Generellt liknar bedömningarna de för samhällsvärdet, med högst oberoende för public service och lägst för kvällspressen. På denna fråga är det påtagligt fler som svarar att de inte har någon uppfattning. 41 procent saknar uppfattning om Svenska Dagbladets oberoende. 37 procent för DN och 35 procent för morgontidningen. Endast 15 procent saknar uppfattning om SVT:s oberoende.

För både DN och den lokala morgontidningen instämmer 41 procent i att aktören är oberoende. SvD tappar något gentemot dessa men det beror också på att färre har en uppfattning om denna morgontidnings oberoende. Omvänt gäller för TV4s kanaler att fler har en uppfattning, men bedömningen av oberoendet är lägre. För TV4 anser 42 procent att kanalerna är oberoende att jämföras med 32 procent som inte instämmer. För både Aftonbladet och Expressen syns här övergripande negativa bedömningar: 25 respektive 23 procent instämmer i ett oberoende men 45 procent intstämer inte.

Frågan om oberoende är även den relativt polariserad med avseende på partipreferens och störst är skillnaderna för public service. Omkring 70-85 procent av de som sympatiserar med V, S, MP, C eller L instämmer i att SVT och SR är oberoende, medan denna siffra är mellan 63-65 procent för M- och KD-sympatisörer och endast 43-46 procent bland SD-sympatisörer.

Mer läsning