Bild
robot
Länkstig

START – Student Tutor and Robot Tutee

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 900 000
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Högskolan Väst

Kort beskrivning

Sociala robotar har börjat göra inträde i klassrummet, inte för att ersätta läraren utan som lärverktyg eller som assistenter till läraren. Robotars potential som lärverktyg har studerats inom en rad olika ämnen, såsom matematik, engelska och teknik.

Projektet START (Student Tutor And Robot Tutee) utforskar vad som sker då en social robot agerar som kompis och lärling till elever i grundskolan. Konceptet bygger på det som kallas ’learning by teaching’ för att se hur elevernas lärande påverkas genom att lära ut till någon annan, i detta fall en social robot. Barnets uppdrag blir att lära roboten en specifik uppgift inom ramen för ett matematikspel. Barnet lär roboten genom att demonstrera hur man spelar, och roboten ställer frågor som är direkt kopplade till barnets agerande i spelet.

Bakgrund

Projektet bygger på tidigare forskning inom lärande där elever lär upp en pedagogisk datoragent inom spelet Rutiga Familjen. Den tidigare agenten består av ett datorprogram som visas som en ansiktsbild på skärmen. Redan denna form av lärandekompis skapar tillsammans med spelet positiva effekter för elevers matematiska tänkande och begreppsförståelse. Inom START antas att en robot utgör potential att förstärka dessa läreffekter. Skälen är att roboten har en fysisk gestaltning, kan programmeras till ett socialt, empatiskt beteende, och kan tala och förstå talat språk. Projektet utforskar om dessa fördelar kan realiseras i en verklig klassrumsmiljö.

Syfte

Projektet syftar till att utforska hur barn lär och interagerar med en robotlärling. Projektet kombinerar spelbaserat och frågebaserat lärande, där robotens beteende utformas utifrån principer av användarcentrerad och deltagande design.

Projektinnehåll

Syftet är att barnet själv får en bättre förståelse av matematiken i spelet genom att agera lärare och försöka lära roboten att spela bra. Dessutom agerar roboten som den ideala lärlingen och ställer nyfikna, reflekterande varför-frågor om matematiken som uppmuntrar barnet att fundera över sin egen kunskap och förståelse. Konversationen utformas så att roboten initierar dialogen genom sina frågor, men den kan även uppmuntra barnet att fortsätta fundera eller plantera idéer kring möjliga sätt att tänka kring problemet. Roboten stämmer av med sin lärare regelbundet för att försäkra sig om vad barnet säger och vad de gemensamt kommit fram till. Men det är hela tiden barnet som har sista ordet och avgör vad de kommer fram till i sitt resonemang. Roboten fungerar på så sätt som en förebild genom att vara nyfiken, reflektera, fråga om centrala begrepp och företeelser, förklara för sig själv, sammanfatta och regelbundet stämma av med sin lärare.

Aktiviteter

2018

  • Utformning av roboten så att den kan agera lärkompis till elever kring matematikspelet Rutiga familjen tillsammans med professionella lärare
  • Utveckla och programmera roboten så den fungerar med spelet

2019

  • Test och utvärdering av den nya lärsituationen med roboten i klassrumsmiljö tillsammans med elever och lärare.
  • Utformning och vidare utveckling av robotens beteende som lärkompis.

2020-2021

  • Utvärdering av den utvecklade lärsituationen med roboten i klassrumsmiljö tillsammans med elever och lärare.