Bild
Seaweed cultivation is harvested in the Koster Sea
Foto: Karin Björk
Länkstig

Odling av makroalger i Sverige - en kunskapsöversikt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

För att föda jordens växande befolkning behöver vi hitta nya födokällor som är näringsrika och smakliga, men också ekologiskt och ekonomiskt hållbara att producera. Här kan marina makroalger, tång, vara ett intressant alternativ. Makroalger har bra näringsvärden och produktionen kan ske på ett miljövänligt sätt. Efterfrågan på alger för matlagning ökar i Sverige, men täcks idag främst genom import. Syftet med detta projekt är att bidra till utvecklingen av en svensk algodlingsindustri, genom att sammanställa aktuell forskning om algodling i svenska vatten.

Allt fler vill äta alger

Idag finns ett stort och växande intresse för att använda alger och tång i matlagning. Det mesta som används är importerat, och för dem som efterfrågar svenska alger är det främst vildplockat som finns att tillgå. Det finns, än så länge, ingen etablerad livsmedelsindustri kring makroalger och algodling i Sverige.

Den svenska kusten är lång med friska vatten och mycket goda förutsättningar för algodling. Något som pekar på stora möjligheter för att utveckla en svensk produktion. Förutom att leverera en hållbart producerad råvara kan detta bidra till såväl ekonomisk tillväxt som ökad sysselsättning.

Alger är nyttiga och miljövänliga

Marina makroalger innehåller mycket proteiner och en mängd andra nyttiga ämnen som till exempel omega-3 fettsyror, mineraler, vitaminer och antioxidanter. I Asien har alger använts i matlagning i flera tusen år, men i västvärlden är vi fortfarande ganska dåliga på att utnyttja denna spännande råvara.

Produktionen av makroalger är också miljövänlig. När alger växer i havet tar de upp näring och koldioxid direkt ur vattnet och det finns inget behov av att gödsla, vattna eller använda bekämpningsmedel. Tvärtom använder algerna lösta näringsämnen och koldioxid för sin tillväxt, och kan på så vis bidra till att minska övergödning och försurning av havet. Algerna kan också odlas i tankar på land, och kan då användas som ett bio-filter som tar upp näringsutsläpp från exempelvis en fiskodling.

En handbok för algbönder

För att en svensk algodlingsindustri ska kunna utvecklas finns ett stort behov av mer kunskap och färdigheter när det gäller själva odlingen. Olika arter har olika krav på miljö- och odlingsförhållanden, de har olika livscykler och olika sätt att växa. Odlingen behöver därför anpassas både efter vilken art som ska odlas och var den ska odlas.

Detta projekt vill öka kunskapen om att producera svenska makroalger. Det görs genom att sammanfatta nationell och internationell forskning om algodling som är relevant för svenska förhållanden. Resultatet kommer att presenteras i form av vetenskapliga artiklar och en handbok med konkreta råd om val av lämpliga arter och odlingsmetoder.

Vi vänder oss till algbönder, livsmedelsföretagare, restauranger och andra som är intresserade av att producera och arbeta med svenska alger i sin verksamhet. Politiker och myndigheter som vill vara med och utveckla en ny hållbar livsmedelsindustri ingår också i målgruppen.
 

Algkonferens på Tjärnö

Inom projektet arrangerar vi en konferens om algodling och hur algodlingsindustrin kan lyftas i Sverige. Konferensen blir ett möte mellan forskare och olika avnämare och kommer att innehålla föredrag från inbjudna talare och mycket tid till diskussioner mellan deltagarna.