Länkstig

Josefin Abrahamson - Risken för överbelastningsskador hög hos unga elitidrottare

Publicerad

Josefin Abrahamson disputerade den 27 november 2020 inom ämnet anestesiologi och intensivvård vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Cam morphology of femoroacetabular impingement syndrome – Clinical, radiological and follow-up studies

Länk direkt till avhandlingen

Bild
Josefin Abrahamson
Josefin Abrahamson, fysioterapeut på Forskningsenhet ortopedi, SU/Mölndal och Sportsmed AB
Foto: Pontus Andersson

Risken för överbelastningsskador hög hos unga elitidrottare

Idag är det vanligt att barn och ungdomar tidigt specialiserar sig inom en enskild tävlingsidrott. Detta innebär större krav, ofta med fler träningstillfällen och högre intensitet, men också ensidiga och upprepade rörelser/övningar. Med större krav och ökad belastning på deras kroppar, ökar också risken för både akuta skador och överbelastningsskador.

Femuroacetabulär Impingement Syndrom (FAIS) är idag en vanlig orsak till höftsmärta hos unga idrottare. Förutom smärta och kliniska fynd, som till exempel nedsatt rörlighet i höftleden, föreligger även radiologiska morfologiska förändringar i höftleden, så kallad cam och pincer eller en kombination av båda (se illustrationen nedan). 

Bild
 Cam och Pincer i höftled
Bild på Cam och Pincer i höftled
Foto: Illustration: Pontus Andersson

- Men alla idrottare som har de radiologiska förändringarna utvecklar inte smärta eller nedsatt funktion relaterade till FAIS, eller behöver kirurgisk behandling för detta, säger Josefin Abrahamson, fysioterapeut på Forskningsenhet ortopedi, SU/Mölndal och Sportsmed AB.

Högbelastande idrott under tillväxtperioden kan bidra till utveckling av cam

Orsaken till utvecklingen av cam är ej helt känd. Mycket pekar mot att deltagande i högbelastande idrott under tillväxtperioden kan bidra till dess utveckling. Cam anses därmed idag vara förvärvad under tillväxtspurten och till stor grad påverkas av belastningen av höfterna vid denna tidpunkt. Frågor kvarstår fortfarande kring varför vissa idrottare med cam kan fortsätta på en hög idrottsnivå under flera år, medan andra inte gör det, och hur detta skiljer sig mellan kön och olika idrotter.

 - Målet med min avhandling var att undersöka sambanden mellan cam, höftledsrörlighet (ROM*) och höftsmärta hos unga elitidrottare och förändring över tid. Jag ville även studera tävlingsidrottare som genomgått titthålskirurgi för FAIS och undersöka återgång till tävlingsidrott vid 2 år och idrottstyp samt jämföra mellan kön, idrotter och patientrapporterade utfallsmått (PROM**).

Fotboll, skidåkning och ridning – alla kan ge upphov till skador i unga år

Studie I - en studie med unga elitidrottare; 60 manliga fotbollsspelare, 40 manliga och 35 kvinnliga skidåkare. Kvinnliga skidåkare hade lägre andel cam jämfört med manliga fotbollsspelare och skidåkare. Fotbollsspelarna hade nedsatt höftrotation jämfört med skidåkarna, oavsett cam eller höftsmärta. Högre andel av skidåkarna (både män och kvinnor) uppfyllde de diagnostiska kriterierna för FAIS jämfört med fotbollsspelarna.

Studie II – här jämfördes höft-ROM under 2 år hos 30 unga elitskidåkare med och utan cam. Alla skidåkare minskade sin höftrotation oavsett cam. Det fanns en statistik, men ej klinisk, mer uttalad minskning i inåtrotation hos de med cam jämfört med de utan cam.

Studie III - undersökte sambandet mellan cam, aktivitetsnivå och höftsmärta hos 60 unga skidåkare under 5 års tid. Inget eller endast ett lågt samband fanns mellan närvaro och storleken på cam och höftsmärta efter 5 år.

Studie IV – inkluderade 919 idrottare som genomgått artroskopisk behandling för FAIS. Kvinnor hade både en längre tid och högre grad av symtom och dysfunktion innan operation jämfört med män. Ridning och fotboll var nästan lika vanliga idrotter som genomfördes av kvinnor, medan fotboll var i särklass vanligast hos män.
 - Ridning är en idrott som tidigare inte alls belysts inom forskningen om cam morfologi och/eller FAIS. Vilket innebär att inte bara så kallade cutting- (till exempel fotboll) och kontaktidrotter verkar ha en ökad risk för utveckling av FAIS.

Studie V - inkluderade 551 idrottare som genomgått artroskopisk behandling för FAIS med 2 års uppföljning. Endast 25 procent var fortfarande på samma nivå av idrott vid 2 år, utan någon könsskillnad, men med en större förbättring i PROMs.

Många slutar sin elitkarriär redan efter idrottsgymnasiet

 - Till sist vill jag också lyfta det faktum att nästan 75 procent av alla skidåkarna som gick på Åre Skidgymnasium hade slutat sin elitkarriär som skidåkare redan bara ett år efter examen. Av dessa uppgav närmare 50 procent att de slutat på grund av skador. Tidigare studier har visat på många skadetillfällen bland studenter på idrottsgymnasier, och frågan kvarstår var den felande länken i detta finns.

- Om vi ska uppnå målet för de nationella idrottsgymnasierna, att stödja unga idrottare i att nå senior internationell nivå, så måste vi hitta sätt att förebygga dessa unga idrottare från att bli skadade, och därmed öka deras chanser till en fortsatt elitkarriär.

*Rörelseutslag, eller ROM från engelskans range of motion, är en term som används för att beskriva ledens rörlighet – från en sträckande rörelse (extension) till en böjande rörelse (flexion)

 **PROM Patientrapporterade Utfallsmått (Patient-Reported Outcome Measures) Läs mer på Kvalitetsregiter.se

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Opponent: Suzanne Werner, Karolinska Institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Khalil Helou, Khaled Meknas och Björn Rydevik

Huvudhandledare: Adad Baranto
Bihandledare: Jon Karlsson och Leif Swärd