Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Har roller och värdemönster bland kommunala tjänstemän förändrats under de senaste trettio åren?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Finansiär
Riksbankens jubileumsfond

Kort beskrivning

I forskningsprojektet undersöks hur högre kommunala tjänstemäns arbetsförutsättningar förändrats över tid. Projektet har en demokratiteoretisk ansats och tar sitt avstamp i organisationsteori, professionaliseringsteori samt teorier om granskning. I projektet undersöks om och hur NPM-inspirerade reformer och nationella granskningsaktiviteter har förändrat kommunernas och de kommunala tjänstemännens autonomi, organisation, tjänstemannaroller och värdemönster. Projektets resultat bygger på jämförelser av enkätsvar från kommunala tjänstemän 1980 och 2016 samt fördjupande fallstudier i tre kommuner.

Resultat från projektet har hittills presenterats för en nationell och internationell publik i bok- och artikelformat (se publikationer nedan). I boken ”Den kommunala statliga ämbetsmannen” presenteras projektets huvudresultat som visar att tre parallella processer ägt rum vilka kan sammanfattas med tre ord. Juridifiering, meritokratisering och klarering.  För närvarande pågår fördjupade analyser av tidigare presenterade resultat utifrån bland annat köns- och meritokratiseringsperspektiv.   

Publikationer

Johan Sandén and Jaakko Turunen (2020), ”Public Servants’ Values and Mental Mediatization – an Empirical Study of Swedish Local Government”, Scandinavian Journal of Public Administration, 24:3, 3-28.

Johansson, Vicki (2019) Konferensbidrag, The transformation of public officials: from democrats to meritocrats”  EGPA 2019, 11-13 sept Belfast

Emma Ek Österberg och Vicki Johansson (2019), ”Ledarskapsideal i förändring – det finns inga ledare utan styrsystem”, i Bergström Tomas och Niklas Eklund (red) Ett annorlunda ledarskap. Chef i politiskt styrd verksamhet. Lund: Studentlitteratur

Johansson Vicki (2018), “Is the ability of politicians to act as representatives between elections hampered in systems inspired by NPM?”, Urban Research & Practice, https://doi.org/10.1080/17535069.2018.1444085

Johansson Vicki, Lena Lindgren och Stig Montin (2018) Den kommunala statliga ämbetsmannen. Lund: Studentlitteratur

Montin, Stig, Vicki Johansson and Lena Lindgren (2017), “The Institutionalization of Performance Scrutiny Regiems and Beyond. The Case of Education and Elderly Care in Sweden” in, Kopric, I, Wollman H and G. Marcou (eds) Evaluating reforms of local public and social services in Europe, Cham: Palgrave Macmillan.

Johansson, Vicki (2016) When will we ever learn? The NISPAAcee Journal of Public Administration an Policy, Volym VIII Winter 2015/2016 , Nummer/häfte 2, Sidor 149-173 2016

Montin, Stig (2015) Från tilltrobaserad till misstrobaserad styrning Relationen mellan stat och kommun och styrning av äldreomsorg, Nordisk Administrativt Tidsskrift, Volym 92, Nummer/häfte 1, Sidor 58-75 2015

Montin, Stig (2015), ”Local government and the market : The case of public services and care for the elderly in Sweden”, in Wollmann, Hellmut, Koprić, Ivan, and Gérard Marcou (eds) Public and Social Services in Europe. From Public and Municipal to Private Sector Provision, London: Palgrave Macmillan.

Sandén, Johan (2015) Mer papper, klokare barn? Hur lärares administrativa arbete kan påverka kvaliteten i skolan, Förvaltningshögskolans rapporter nr 133

Johansson, Vicki och Montin, Stig (2014) What if performance accountability mechanisms engender distrust?, Urban Research and Practice, Volym 7, Nummer/häfte 2, Sidor 213-227 2014

Johansson, Vicki (2014) 
Meritokratiska tjänstemannaideal. Kommunala tjänstemäns roll- och demokratiuppfattningar innan NPM-eran, Nordisk Administrativt Tidskrift, Volym 91, Nummer/häfte 2, Sidor 4-27 2014

Johansson, Vicki och Montin, Stig (2013) Performance Scrutiny and local government democracy: A happy couple? Konferensbidrag EGPA 2013, 11-13 sept Edinburgh

Johansson, Vicki; Lindgren, Lena och Montin, Stig (2013) Har roller och värdemönster bland kommunala tjänstemän förändrats under de senaste 30 åren? Projektpresentation. Statsvetenskaplig tidskrift, 115 ( 1 ) s. 2

Projektdeltagare