Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Illustration: Freija Frändberg
Länkstig

Emilia Alfonzo Rodriguez - Förebyggande åtgärder av livmoderhalscancer och vaginalcancer

Publicerad

Emilia Alfonzo Rodriguez disputerade den 16 april 2021 inom ämnet obstetrik och intensivvård vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Cervical and vaginal cancer, aspects on risk factors, prevention and treatment

 

Bild
Emilia Alfonzo Rodriguez, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi. Hon arbetar med gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Foto: Andreas Forsner

Länk direkt till avhandlingen

Förebyggande åtgärder av livmoderhalscancer och vaginalcancer

Livmoderhalscancer är en cancersjukdom som till största del kan förebyggas genom screening och HPV-vaccination1, och tidiga stadier har en god prognos vid behandling2 Tillgång till screening och vaccinationer skiljer sig globalt vilket också återspeglas i stora skillnader i insjuknande och dödlighet.

 – Min forskning handlar om förebyggande åtgärder av livmoderhalscancer och vaginalcancer genom screeningen samt kirurgisk behandling av tidiga stadier av livmoderhalscancer, säger Emilia Alfonzo Rodriguez, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi. Hon arbetar med gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Avgiften påverkar inte deltagandet i screening

Sedan screening3 införts i Sverige har insjuknandet i livmoderhalscancer halverats och icke-deltagande leder till tydligt ökad risk för sjukdomen. Deltagandet i screening skiljer sig emellertid mellan olika socioekonomiska grupper.

 – I delarbete I fann vi, till vår förvåning, att deltagande i livmoderhalsscreeningen inte påverkas av avskaffad avgift. Studien var en randomiserad kontrollerad studie utförd i stadsdelar i Göteborg med lägre deltagande och sämre socioekonomi. Sannolikt har andra faktorer större betydelse för ökat deltagande än avgiften.

Utvärdering av den kliniska verkligheten

Kvinnor med onormala fynd på cellprov och HPV-test vid screeningen remitteras vidare till undersökning av livmoderhalsen med hjälp av specialmikroskop, så kallad kolposkopi. För att systematisera och standardisera dessa undersökningar har scoringsystemet Swedscore, utvecklats vid Göteborgs universitet. Systemet har fått stor spridning och rekommenderas internationellt, bland annat av WHO, och i svenska riktlinjer.

 – Men det har saknats utvärderingar kring hur detta fungerar i den kliniska verkligheten samt om träffsäkerheten, det vill säga att upptäcka cellförändringarna, vid kolposkopin påverkas av läkarens erfarenhet. Delarbete III visar nu att det inte fanns något säkert gränsvärde4 för att avstå från vävnadsprov vid kolposkopin. Vidare såg vi att träffsäkerheten hos behandlande läkare varierade stort, men att erfarenhet inte hade någon påverkan på träffsäkerheten. 

Ökad cancerrisk i vagina efter hysterektomi för kvinnor med cellförändringar

Tidigare studier har visat att kvinnor som haft cellförändringar har en ökad risk för cancer i vagina längre fram i livet. De överlägset flesta av dessa har genomgått behandling där bara förändringarna tagits bort från livmoderhalsen. Men en del kvinnor med cellförändringar behandlas genom att man opererat bort hela livmodern (hysterektomi), och det har varit oklart hur risken för återfall ser ut för de som blivit opererade.

 ­– Delarbete II visar att kvinnor som haft cellförändringar och opererat bort livmodern på grund av detta, ändå har en ökad risk att drabbas av vaginalcancer senare i livet. Detta motiverar fortsatt uppföljning av dessa kvinnor efter operation.

Ingen skillnad mellan operationstekniker för överlevnad eller återfall för kvinnor med tidig livmoderhalscancer

När cellförändringar utvecklats till cancer räcker det oftast inte med en mindre vaginal operation. Så vid tidiga stadier av livmoderhalscancer får man istället operera bort livmodern med öppen teknik eller titthålsteknik, och nya internationella studier har visat en stor skillnad i överlevnad mellan de olika teknikerna. Men inga tidigare jämförande studier finns på den svenska populationen.

 – Delarbete IV visar ingen skillnad i femårsöverlevnad eller recidivfrihet, det vill säga att inte återinsjukna i cancer, mellan kvinnor med tidiga stadier av livmoderhalscancer som opererats med öppen eller robotassisterad teknik när den utförs av erfarna gynekologiska tumörkirurger i en centraliserad vård.

MER FAKTA

  1. HPV-vaccination - Humant papillomvirus HPV, är ett vårtvirus med över 200 olika virustyper. Vissa orsakar könsvårtor (kondylom) och några av dessa orsakar cancer framför allt i livmoderhalsen, könsorganen och svalget. (Källa FHM)
  2. Cellförändringar i livmoderhalsen - fakta via 1177
  3. Screeningprogram vid livmoderhalscancer – länk till Regionala cancercentrum
  4. Gränsvärden eller tröskelnivå - Vid undersökningen gör man en bedömning av hur kolposkopin ser ut på en skala av 1 som bäst till 10 som sämst. Om värdet var under 5, har man tidigare bedömt att risken för höggradiga cellförändringar är så pass låg att man kan avstå från prov.
INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Björn Strander
Biträdande handledare: Ian Milsom och Pernilla Dahm-Kähler

Opponent: Giske Ursin, Institute of Basic Medical Sciencies, University of Oslo, Norge
Betygsnämnd: Andreas Muth, Ann Josefsson och Gunnar Wallin