Bild
Bild på trycktank där vissa av dykförsöken gjordes
Bild1 på trycktank där vissa av dykförsöken gjordes
Foto: Anders Rosén
Länkstig

Anders Rosén - Syrgasandning efter dykning kan minska risken för dykarsjuka

Anders Rosén disputerade den 1 juni på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet anestesiologi och intensivvård

Titel på avhandlingen är: Diving and the brain

Länk direkt till avhandlingen

Syrgasandning efter dykning kan minska risken för dykarsjuka

Människan är anpassad för ett liv på land och den som dyker utsätter sig för olika risker. Vid dykning tas kvävgas upp i kroppen. När dykaren återvänder till ytan är det vanligt att en del av den ansamlade kvävgasen bildar bubblor i blod och vävnader. Ju större mängd bubblor som bildas desto större risk anses det vara att den som dykt skall få dykarsjuka, vilket kan skada hjärnan och nervsystemet.

Bild
Anders Rosén, specialistläkare på narkoskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Anders Rosén, specialistläkare på narkoskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Foto: Katarina Andersson

– I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur andning av ren syrgas efter dykning påverkar bildningen av kvävgasbubblor i blodet, säger Anders Rosén, specialistläkare på narkoskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Han arbetar mestadels med intensivvård av vuxna, men tjänstgör även vid den tryckkammare som finns på Östra sjukhuset.

Frågan är om dykning är skadligt för hjärnan?
Höga syrgastryck kan ge krampanfall, vilka är livshotande eftersom de sker under vatten. Vid dykning djupare än 150 meter påverkas nervsystemet av omgivningstrycket i sig självt med skakningar och ryckningar, slöhet och försämrad tankeförmåga som följd.

Det finns vetenskapliga studier som hävdar att vissa av hjärnans funktioner, exempelvis reaktionsförmågan och närminnet, kan försämras av långvarig dykning. Frågan är om dykning är skadligt för hjärnan?

–  Det finns proteiner med ursprung i hjärnan som frisätts bland annat vid stroke, hjärnblödning, boxning och hjärnskakning. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag om samma sorts proteiner ökar i blodet efter dykning.

Bild2 på trycktank där vissa av dykförsöken gjordes
Bild2 på trycktank där vissa av dykförsöken gjordes
Foto: Anders Rosén

Målet är att möjliggöra säkrare dykning
Forskningsresultaten i hans avhandling visar att om du andas syrgas direkt efter dykning leder detta till en tydligt minskad mängd kvävgasbubblor i blodet. Syrgasandning efter dykning kan därför användas för att minska risken för att någon skall få dykarsjuka.

– Ett protein från nervsystemet som heter tau (*) ökar i blodet efter dykning. Sannolikt är den ökade mängden av protein tau ett uttryck för att dykning påverkar nervsystemet. Men protein tau kan frisättas även när det inte förekommer en hjärnskada, så ökningen av tau i blodet efter dykning kan inte tas som bevis på att dykning är skadligt för hjärnan.

Förhoppningen är att mätning av protein tau i blodet efter dykning i framtiden skall kunna användas för att jämföra hur olika sätt att dyka påverkar nervsystemet. Exempelvis skulle det kunna vara så att långa och djupa dyk åtföljs av en stor mängd protein tau i blodet medan korta och grunda dyk inte gör det, men det återstår att bevisa att det verkligen är så. Målet är att möjliggöra säkrare dykning.

MER FAKTA

* Tau (tau), gliafibrillärt surt protein (glial fibrillary acid protein, GFAp) och neurofilament light (NfL) är tre proteiner som läcker ut i blodet vid skador på hjärnan. Men både tau och GFAp kan även utsöndras vid påverkan av hjärnans celler utan att det förekommer en direkt cellskada.

Text: Susanne Lj Westergren

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Tid: 220601 kl 09:00 Plats: Aulan, Diagnosvägen 11, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, Göteborg

Huvudhandledare: Heléne S Lodding
Bihandledare: Henrik Zetterberg, Göran Sandström och Andreas Kvarnström
Opponent:  Michael Haney, Umeå universitet. Umeå
Betygsnämnd: Mats Geijer, Hans Hjelmqvist och Helena Odenstedt-Hergès